Wi­zuali­zac­ja duszy, strach zo­baczyć go w zwierciadle Ktoś zna­jomy ktoś z rodzi­ny, który przeszedł życia koniec Po­zos­ta­je po tych ludziach na nag­robkach święta pamięć Is­to­ty, które nie załat­wiły ważnych spraw, przed swoim zgonem Ocza­mi wyob­raźni naj­gor­szy dla Ciebie koszmar Gdzie go widziałeś w wielu sce­nach w sta­rym spa­lonym kinie Stań z nim twarzą w twarz i tak na prawdę zobacz Iż to tyl­ko mgła po­dob­na do oso­by co nie żyje.


wi­zuali­zac­ja-duszy-strach-zo­baczyć-go w zwierciadle-ktoś-zna­jomy-ktoś-z rodzi­ny-który-przeszedł-życia-koniec-po­zos­­-po tych
brunowi­zuali­zac­jaduszystrachzo­baczyćgo w zwierciadlektośzna­jomyktośz rodzi­nyktóryprzeszedłżyciakoniecpo­zos­ta­jepo tychludziachna nag­robkachświętapamięćis­to­tyktórenie załat­wiływażnychsprawprzedswoimzgonemocza­miwyob­raźninaj­gor­szydlaciebiekoszmargdziego widziałeśw wielusce­nachw sta­rymspa­lonymkiniestańz nimtwarząw twarzi takna prawdęzobaczto tyl­komgłapo­dob­nado oso­byco nie żyjewi­zuali­zac­ja duszystrach zo­baczyćzo­baczyć go w zwierciadlego w zwierciadle ktośktoś zna­jomyzna­jomy ktośktoś z rodzi­nyktóry przeszedłprzeszedł życiażycia konieckoniec po­zos­ta­jepo­zos­ta­je po tychpo tych ludziachludziach na nag­robkachna nag­robkach świętaświęta pamięćpamięć is­to­tyktóre nie załat­wiłynie załat­wiły ważnychważnych sprawprzed swoimswoim zgonemzgonem ocza­miocza­mi wyob­raźniwyob­raźni naj­gor­szynaj­gor­szy dladla ciebieciebie koszmarkoszmar gdziegdzie go widziałeśgo widziałeś w wieluw wielu sce­nachsce­nach w sta­rymw sta­rym spa­lonymspa­lonym kiniekinie staństań z nimz nim twarzątwarzą w twarzw twarz i taki tak na prawdęna prawdę zobaczzobacz iżiż to tyl­koto tyl­ko mgłamgła po­dob­napo­dob­na do oso­bydo oso­by co nie żyjestrach zo­baczyć go w zwierciadlezo­baczyć go w zwierciadle ktośgo w zwierciadle ktoś zna­jomyktoś zna­jomy ktośzna­jomy ktoś z rodzi­nyktóry przeszedł życiaprzeszedł życia koniecżycia koniec po­zos­ta­jekoniec po­zos­ta­je po tychpo­zos­ta­je po tych ludziachpo tych ludziach na nag­robkachludziach na nag­robkach świętana nag­robkach święta pamięćświęta pamięć is­to­tyktóre nie załat­wiły ważnychnie załat­wiły ważnych sprawprzed swoim zgonemswoim zgonem ocza­mizgonem ocza­mi wyob­raźniocza­mi wyob­raźni naj­gor­szywyob­raźni naj­gor­szy dlanaj­gor­szy dla ciebiedla ciebie koszmarciebie koszmar gdziekoszmar gdzie go widziałeśgdzie go widziałeś w wielugo widziałeś w wielu sce­nachw wielu sce­nach w sta­rymsce­nach w sta­rym spa­lonymw sta­rym spa­lonym kiniespa­lonym kinie stańkinie stań z nimstań z nim twarząz nim twarzą w twarztwarzą w twarz i takw twarz i tak na prawdęi tak na prawdę zobaczna prawdę zobacz iżzobacz iż to tyl­koiż to tyl­ko mgłato tyl­ko mgła po­dob­namgła po­dob­na do oso­bypo­dob­na do oso­by co nie żyje