Więc egze­kuc­ja do­kona­na, anioł sza­tanem naz­wie bra­ta, na chwałę Pa­na i wie­czną roz­pacz świata.


więc-egze­kuc­ja-do­kona­na-anioł-sza­tanem-naz­wie-bra­-na chwałę-pa­na-i wie­czną-roz­pacz-świata
jacek kaczmarskiwięcegze­kuc­jado­kona­naaniołsza­tanemnaz­wiebra­tana chwałępa­nai wie­cznąroz­paczświatawięc egze­kuc­jaegze­kuc­ja do­kona­naanioł sza­tanemsza­tanem naz­wienaz­wie bra­tana chwałę pa­napa­na i wie­cznąi wie­czną roz­paczroz­pacz światawięc egze­kuc­ja do­kona­naanioł sza­tanem naz­wiesza­tanem naz­wie bra­tana chwałę pa­na i wie­cznąpa­na i wie­czną roz­paczi wie­czną roz­pacz świataanioł sza­tanem naz­wie bra­tana chwałę pa­na i wie­czną roz­paczpa­na i wie­czną roz­pacz światana chwałę pa­na i wie­czną roz­pacz świata

Ależ roz­pacz na­wie­dza is­to­ty w każdym wieku, nie uważa pa­ni? Młodość to epo­ka wie­cznej roz­paczy – rzekł szczerze. – A książki... to źródło nadziei, wszechświaty ot­wierające się między okład­ka­mi: wpa­dając w nie, jes­teśmy uratowani.Ra­dość też bo­li. Ale to nic. Ból urzeczy­wis­tnia. Tyl­ko on jest praw­dzi­wy. Wszys­tko z niego: strach, roz­pacz, tęskno­ta, której za­bić nie można, bo prze­myca się w ko­lorze oczu i za­pachu. I dla­tego jest wie­czna, jak trawa.Rzec można, że od­wie­czną ta­jem­nicą świata jest je­go poznawalność.Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata.państwo ik­sińscy przep­ro­wadzają się do no­wego mie­szka­nia. w pew­nym mo­men­cie, widząc ro­bot­ników prze­noszących sofę, bab­cia py­ta pa­nią ik­sińską : - a gdzie jest twój mąż ? - on jest ta­ki pil­ny, że już sie­dzi w tej sza­fie i roz­wie­sza wie­sza­ki ! Po­wie­działbym, że piękna, wie­czna i ro­man­tyczna jest tyl­ko miłość... niespełniona.