Więc nap­rzód, niech broń rozdziera niech ku­la szy­je jak nić Trze­ba nam te­raz umierać By Pol­ska umiała znów żyć 


więc-nap­rzód-niech-broń-rozdziera-niech-ku­-szy­-jak ć-trze­ba-nam-te­raz-umierać-by-pol­ska-umiała-znów-żyć 
krzysztof kamil baczyńskiwięcnap­rzódniechbrońrozdzieraku­laszy­jejak nićtrze­banamte­razumieraćbypol­skaumiałaznówżyć więc nap­rzódniech brońbroń rozdzierarozdziera niechniech ku­laku­la szy­jeszy­je jak nićjak nić trze­batrze­ba namnam te­razte­raz umieraćumierać byby pol­skapol­ska umiałaumiała znówznów żyć niech broń rozdzierabroń rozdziera niechrozdziera niech ku­laniech ku­la szy­jeku­la szy­je jak nićszy­je jak nić trze­bajak nić trze­ba namtrze­ba nam te­raznam te­raz umieraćte­raz umierać byumierać by pol­skaby pol­ska umiałapol­ska umiała znówumiała znów żyć niech broń rozdziera niechbroń rozdziera niech ku­larozdziera niech ku­la szy­jeniech ku­la szy­je jak nićku­la szy­je jak nić trze­baszy­je jak nić trze­ba namjak nić trze­ba nam te­raztrze­ba nam te­raz umieraćnam te­raz umierać byte­raz umierać by pol­skaumierać by pol­ska umiałaby pol­ska umiała znówpol­ska umiała znów żyć niech broń rozdziera niech ku­labroń rozdziera niech ku­la szy­jerozdziera niech ku­la szy­je jak nićniech ku­la szy­je jak nić trze­baku­la szy­je jak nić trze­ba namszy­je jak nić trze­ba nam te­razjak nić trze­ba nam te­raz umieraćtrze­ba nam te­raz umierać bynam te­raz umierać by pol­skate­raz umierać by pol­ska umiałaumierać by pol­ska umiała znówby pol­ska umiała znów żyć 

Dot­knij mnie jak nikt dotąd Otul mnie kołdrą swych ramion przyk­ryj pie­rzyną pocałunków Dłonią swą tak delikatnie Wędruj po niez­na­nych lądach Poz­na­waj mnie po kawałku Us­ta niech roz­grze­wają skórę Dreszcze po­zos­ta­wiając ciepłe I ciało ryt­micznie drgające Niech za­leje nas rozkosz Niech znik­nie świat Niech bra­kuje tchu Niech ciszę wy­pełni krzyk Niech po­wiet­rze znów drży A ty… bądź we mnie… bądź we mnie… Ty Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Od­wra­camy wzrok Za każdym razem Niech dzieje się krzywda Niech le­je się krew I łamią się kości, co rusz Od­wra­camy wzrok Nig­dy nie widzimy Niech niszczą nam życie Biorą co chcą Za­bijają rodzinę Od­wra­caj­my wzrok Jak nie­czu­li tchórze Bo tym się staliśmy Od­wra­cając wzrok niech rządzą łaj­da­cy gno­je złodzieje pe­dały cioty les­by i ge­je niech rządzą kun­dle ob­cy agen­ci zdraj­cy ma­fiosi umysłowo stuk­nięci niech rządzą na­mi kry­mina­liści świ­ry faszyści tłuki de­bile osły sa­dyści a na­wet arab­scy ter­ro­ryści niech rządzą le­nie anal­fa­beci bag­no po­myje wszys­cy jak le­ci Oto hasło na dziś ,, TYL­KO ABY NIE PiS Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy- Lecz zak­li­nam - niech żywi nie tracą nadziei i przed na­rodem niosą oświaty ka­ganiec; A kiedy trze­ba, na śmierć idą po kolei, jak ka­mienie przez Bo­ga rzu­cane na szaniec.