Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż ich się śniło waszym filozofom.


więcej-jest-rzeczy-na-ziemi-i-w-niebie-ż-ich-ę-śło-waszym-filozofom
william shakespearewięcejjestrzeczynazieminiebieniżichsięśniłowaszymfilozofomwięcej jestjest rzeczyrzeczy nana ziemiziemi iw niebieniebie niżniż ichich sięsię śniłośniło waszymwaszym filozofomwięcej jest rzeczyjest rzeczy narzeczy na ziemina ziemi iziemi i wi w niebiew niebie niżniebie niż ichniż ich sięich się śniłosię śniło waszymśniło waszym filozofomwięcej jest rzeczy najest rzeczy na ziemirzeczy na ziemi ina ziemi i wziemi i w niebiei w niebie niżw niebie niż ichniebie niż ich sięniż ich się śniłoich się śniło waszymsię śniło waszym filozofomwięcej jest rzeczy na ziemijest rzeczy na ziemi irzeczy na ziemi i wna ziemi i w niebieziemi i w niebie niżi w niebie niż ichw niebie niż ich sięniebie niż ich się śniłoniż ich się śniło waszymich się śniło waszym filozofom

Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury. -Demokryt
więcej-ludzi-staje-ę-dobrymi-przez-ćwiczenie-ż-jest-ich-z-natury
Wszyscy ludzie w gruncie rzeczy są lepsi aniżeli ich zewnętrzne oblicze, niż krępujące ich pozory. -Robert Louis Stevenson
wszyscy-ludzie-w-gruncie-rzeczy-są-lepsi-aniżeli-ich-zewnętrzne-oblicze-ż-krępują-ich-pozory
Wszys­cy ludzie w grun­cie rzeczy są lep­si aniżeli ich zewnętrzne ob­licze, niż krępujące ich pozory. -Robert Louis Stevenson
wszys­cy-ludzie-w grun­cie-rzeczy-są lep­-aniżeli-ich-zewnętrzne-ob­licze-ż-krępują-ich-pozory
W grun­cie rzeczy oka­zuje się, że pil­no­wanie pieniędzy jest bar­dziej kłopot­li­we niż ich zdobycie. -Michel Eyquem de Montaigne
w grun­cie-rzeczy-oka­zuje-ę-że pil­no­wanie-pieniędzy-jest bar­dziej-kłopot­li­we-ż-ich-zdobycie