Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, że oto jesteśmy u mety.


większe-szczęście-daje-nadzieja-zawarta-w-dążeniu-ż-świadomość-że-oto-jesteśmy-u-mety
zofia bystrzyckawiększeszczęściedajenadziejazawartadążeniuniżświadomośćżeotojesteśmymetywiększe szczęścieszczęście dajedaje nadziejanadzieja zawartazawarta ww dążeniudążeniuniż świadomośćże otooto jesteśmyjesteśmy uu metywiększe szczęście dajeszczęście daje nadziejadaje nadzieja zawartanadzieja zawarta wzawarta w dążeniuw dążeniuniż świadomośćże oto jesteśmyoto jesteśmy ujesteśmy u metywiększe szczęście daje nadziejaszczęście daje nadzieja zawartadaje nadzieja zawarta wnadzieja zawarta w dążeniuzawarta w dążeniuże oto jesteśmy uoto jesteśmy u metywiększe szczęście daje nadzieja zawartaszczęście daje nadzieja zawarta wdaje nadzieja zawarta w dążeniunadzieja zawarta w dążeniuże oto jesteśmy u mety

Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście.Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba.Jedna nadzieja daje więcej siły, niż dziesięć wspomnień.Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba.Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary.Nie w poznaniu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego.