Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, że oto jesteśmy u mety.


większe-szczęście-daje-nadzieja-zawarta-w-dążeniu-ż-świadomość-że-oto-jesteśmy-u-mety
zofia bystrzyckawiększeszczęściedajenadziejazawartadążeniuniżświadomośćżeotojesteśmymetywiększe szczęścieszczęście dajedaje nadziejanadzieja zawartazawarta ww dążeniudążeniuniż świadomośćże otooto jesteśmyjesteśmy uu metywiększe szczęście dajeszczęście daje nadziejadaje nadzieja zawartanadzieja zawarta wzawarta w dążeniuw dążeniuniż świadomośćże oto jesteśmyoto jesteśmy ujesteśmy u metywiększe szczęście daje nadziejaszczęście daje nadzieja zawartadaje nadzieja zawarta wnadzieja zawarta w dążeniuzawarta w dążeniuże oto jesteśmy uoto jesteśmy u metywiększe szczęście daje nadzieja zawartaszczęście daje nadzieja zawarta wdaje nadzieja zawarta w dążeniunadzieja zawarta w dążeniuże oto jesteśmy u mety

Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście. -Luise Rinser
bóg-jest-samą-wspaniałomyślnośą-odbierając-daje-a-odbiera-tylko-to-czego-nieposiadanie-zapewnia-większe-szczęście
Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Jedna nadzieja daje więcej siły, niż dziesięć wspomnień. -Anonim
jedna-nadzieja-daje-więcej-ły-ż-dziesięć-wspomnień
Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary. -Violetta Villas
nadzieja-wiara-szczęście-nadzieja-to-ę-wszystko-ze-sobą-wiąże-a-nadzieja-pochodzi-właśnie-od-szczęścia-i-od-wiary
Nie w poznaniu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego. -Edgar Allan Poe
nie-w-poznaniu-ży-szczęście-lecz-w-dążeniu-do-niego