większość już tak ma że dogląda wiary innych żyjąc z diabłem za pan brat.


większość-już-tak-że-dogląda-wiary-innych-żyjąc-z diabłem-za pan-brat
bystry.76większośćjużtakżedoglądawiaryinnychżyjącz diabłemza panbratwiększość jużjuż taktak maże doglądadogląda wiarywiary innychinnych żyjącżyjąc z diabłemz diabłem za panza pan bratwiększość już takjuż tak matak ma żema że doglądaże dogląda wiarydogląda wiary innychwiary innych żyjącinnych żyjąc z diabłemżyjąc z diabłem za panz diabłem za pan bratwiększość już tak majuż tak ma żetak ma że doglądama że dogląda wiaryże dogląda wiary innychdogląda wiary innych żyjącwiary innych żyjąc z diabłeminnych żyjąc z diabłem za panżyjąc z diabłem za pan bratwiększość już tak ma żejuż tak ma że doglądatak ma że dogląda wiaryma że dogląda wiary innychże dogląda wiary innych żyjącdogląda wiary innych żyjąc z diabłemwiary innych żyjąc z diabłem za paninnych żyjąc z diabłem za pan brat

czy do pa­na mam pytanie może niech tak już zostanie ja nie mówię pan nie słucha lek­ka w ser­cu zawierucha kiedy spoj­rzy mi pan w dłonie ja ru­mieńcem się zasłonię nie wyk­luczam to jest rada da­mie prze­cież nie wypada cza­sem cisza nie dopowie co od daw­na sie­dzi w głowie in­nym ra­zem szep­tu pora ro­bi z wie­szcza amatora te­raz gdy jest pan tak blisko może skończmy już to wszystko choć im bliższe jest rozstanie chcę roz­począć to kochanie W całym życiu sza­nuj prawdę tak, by two­je słowa były bar­dziej wiary­god­ne od przyrzeczeń innych.pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte OD­RZU­CENIE NA WŁAS­NE ŻYCZENIE Tu­li róże Pan. Pa­ni tu­li in­ny kwiat. Tu­li Li­pe Pan. Pa­ni kocha ja­kiś chwast. Tu­li li­lie Pan Pa­ni kocha swój świat. Tu­li Pan Chciałoby się być bogatym, aby już nie myśleć o pieniądzach, ale większość bogatych i tak nie myśli o niczym innym.Chciałoby się być bo­gatym, aby już nie myśleć o pieniądzach, ale większość bo­gatych i tak nie myśli o niczym innym.