Większość kobiet może dziś zachować osobowość i zaspokoić skłonności seksualne, zachowując niezależność w stosunku do Miłości.


większość-kobiet-może-dziś-zachować-osobowość-i-zaspokoić-skłonnoś-seksualne-zachowując-niezależność-w-stosunku-do-miłoś
rene nelliwiększośćkobietmożedziśzachowaćosobowośćzaspokoićskłonnościseksualnezachowującniezależnośćstosunkudomiłościwiększość kobietkobiet możemoże dziśdziś zachowaćzachować osobowośćosobowość ii zaspokoićzaspokoić skłonnościskłonności seksualnezachowując niezależnośćniezależność ww stosunkustosunku dodo miłościwiększość kobiet możekobiet może dziśmoże dziś zachowaćdziś zachować osobowośćzachować osobowość iosobowość i zaspokoići zaspokoić skłonnościzaspokoić skłonności seksualnezachowując niezależność wniezależność w stosunkuw stosunku dostosunku do miłościwiększość kobiet może dziśkobiet może dziś zachowaćmoże dziś zachować osobowośćdziś zachować osobowość izachować osobowość i zaspokoićosobowość i zaspokoić skłonnościi zaspokoić skłonności seksualnezachowując niezależność w stosunkuniezależność w stosunku dow stosunku do miłościwiększość kobiet może dziś zachowaćkobiet może dziś zachować osobowośćmoże dziś zachować osobowość idziś zachować osobowość i zaspokoićzachować osobowość i zaspokoić skłonnościosobowość i zaspokoić skłonności seksualnezachowując niezależność w stosunku doniezależność w stosunku do miłości

Sztuka życia: móc zaspokoić głód zachowując apetyt.Może bóg potrafi zachować rozum w miłości.Kto w swym życiu poznał nawet sto kobiet, może w ogóle nie poznał miłości.Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki.Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, do których nie mają żadnych kwalifikacji.Miłość nie jest produktem seksualnego zaspokojenia, lecz seksualne zadowolenie - a nawet tak zwana technika - jest rezultatem miłości.