Większość ludzi, póki ma us­ta zam­knięte, nie spra­wia wrażenia głupków.


większość-ludzi-póki- us­-zam­knięte-nie spra­wia-wrażenia-głupków
forrest gumpwiększośćludzipókima us­tazam­kniętenie spra­wiawrażeniagłupkówwiększość ludzipóki ma us­tama us­ta zam­kniętenie spra­wia wrażeniawrażenia głupkówpóki ma us­ta zam­kniętenie spra­wia wrażenia głupków

Wielu ludzi pod­da­je się gdy ma nałożone jeszcze nie zam­knięte kajdany.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Met­ro: pośpie­szne mi­janie się ludzi. Twarze zam­knięte, nie­czy­tel­ne. Obojętne przepływa­nie obok siebie mi­lionów ludzkich losów, myśli, uczuć - niewidzial­na a naj­ważniej­sza ma­teria świata.Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność.Mil­czący nie znaczy mądry. By­wają szuf­la­dy zam­knięte na klucz, choć puste.mruczą mar­kotne zegarki na­ciągając kołdre na twarz nie szu­kam ko­lej­ne­go dnia a lus­tro spra­wia boleści mil­cząc nie da­je rad w zam­glo­nych oczach po­pioły tam­tych spojrzeń które roz­dmucha wiatr