Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają w swej żonie jak w otwartej księdze, zna jedynie przedmowę do niej; potem przechodzą od razu do spisu treści.


większość-mężczyzn-którzy-chwalą-ę-że-czytają-w-swej-żonie-jak-w-otwartej-księdze-zna-jedynie-przedmowę-do-niej-potem-przechodzą-od-razu
pascale campanillewiększośćmężczyznktórzychwaląsiężeczytająswejżoniejakotwartejksiędzeznajedynieprzedmowędoniejpotemprzechodząodrazuspisutreściwiększość mężczyznktórzy chwaląchwalą sięże czytajączytają ww swejswej żonieżonie jakjak ww otwartejotwartej księdzezna jedyniejedynie przedmowęprzedmowę dodo niejpotem przechodząprzechodzą odod razurazu dodo spisuspisu treściktórzy chwalą sięże czytają wczytają w swejw swej żonieswej żonie jakżonie jak wjak w otwartejw otwartej księdzezna jedynie przedmowęjedynie przedmowę doprzedmowę do niejpotem przechodzą odprzechodzą od razuod razu dorazu do spisudo spisu treści

Moc tej sy­tuac­ji prze­nikała szyb­ko i głębo­ko większość tych, którzy zna­leźli się na tym stat­ku, mającym ek­splo­rować ludzką na­turę. Tyl­ko niewielu było w sta­nie op­rzeć się sy­tuacyj­nym po­kusom pod­da­nia się władzy i do­minac­ji, zacho­wania przy tym choćby po­zorów mo­ral­ności i przyz­woitości. Ja oczy­wiście nie zna­lazłem się wśród tych szlachetnych.Ci, którzy czytają, wiedzą dużo; ci którzy patrzą - wiedzą więcej.Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety. Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony.Wielką szkodę przynoszą głupim ci, którzy ich chwalą.Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie.Odnajdziesz swoją drogę w