Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.


większość-nauczycieli-traci-czas-na-zadawanie-pytań-które-mają-ujawnić-to-czego-uczeń-nie-umie-podczas-gdy-nauczyciel-z-prawdziwego-zdarzenia
albert einsteinwiększośćnauczycielitraciczasnazadawaniepytańktóremająujawnićtoczegouczeńnieumiepodczasgdynauczycielprawdziwegozdarzeniastarasięzapomocąpytańcoumielubjestzdolnynauczyćwiększość nauczycielinauczycieli tracitraci czasczas nana zadawaniezadawanie pytańktóre mająmają ujawnićczego uczeńuczeń nienie umiepodczas gdygdy nauczycielnauczyciel zz prawdziwegoprawdziwego zdarzeniazdarzenia starastara sięsię zaza pomocąpomocą pytańpytań ujawnićco uczeńuczeń umieumie lublub czegoczego jestjest zdolnyzdolny sięsię nauczyćwiększość nauczycieli tracinauczycieli traci czastraci czas naczas na zadawaniena zadawanie pytańktóre mają ujawnićczego uczeń nieuczeń nie umiepodczas gdy nauczycielgdy nauczyciel znauczyciel z prawdziwegoz prawdziwego zdarzeniaprawdziwego zdarzenia starazdarzenia stara sięstara się zasię za pomocąza pomocą pytańpomocą pytań ujawnićco uczeń umieuczeń umie lubumie lub czegolub czego jestczego jest zdolnyjest zdolny sięzdolny się nauczyć

Dzielny nauczyciel umie innych nauczyć nawet tego, na czym sam się nie zna. -Tadeusz Kotarbiński
dzielny-nauczyciel-umie-innych-nauczyć-nawet-tego-na-czym-sam-ę-nie-zna
Zadawanie pytań jest pobożnością myślenia. -Martin Heidegger
zadawanie-pytań-jest-pobożnośą-myślenia
Nie umieć - nie ma grzechu. Ale wielki błąd: udawać, że się umie, czego się nie umie. -Aleksander Fredro
nie-umieć-nie-grzechu-ale-wielki-błąd-udawać-że-ę-umie-czego-ę-nie-umie
Zadawanie pytań sprawia, że czujesz, że żyjesz -Albert Espinosa
zadawanie-pytań-sprawia-że-czujesz-że-żyjesz
Uczeń, od którego nie wymaga się nic takiego, czego zrobić nie może, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może. -John Stuart Mill
uczeń-od-którego-nie-wymaga-ę-nic-takiego-czego-zrobić-nie-może-nigdy-nie-zrobi-wszystkiego-co-może