Większość osób za­kocha­nych wie dob­rze ja­ka jest miłość i ro­zumie to pojęcie, ja na­tomiast miłości nie mogę zrozumieć.


większość-osób-za­kocha­nych-wie-dob­rze-ja­ka-jest miłość-i ro­zumie-to pojęcie-ja na­tomiast-miłoś-nie mogę-zrozumieć
myslacawierszemwiększośćosóbza­kocha­nychwiedob­rzeja­kajest miłośći ro­zumieto pojęcieja na­tomiastmiłościnie mogęzrozumiećwiększość osóbosób za­kocha­nychza­kocha­nych wiewie dob­rzedob­rze ja­kaja­ka jest miłośćjest miłość i ro­zumiei ro­zumie to pojęcieja na­tomiast miłościmiłości nie mogęnie mogę zrozumiećwiększość osób za­kocha­nychosób za­kocha­nych wieza­kocha­nych wie dob­rzewie dob­rze ja­kadob­rze ja­ka jest miłośćja­ka jest miłość i ro­zumiejest miłość i ro­zumie to pojęcieja na­tomiast miłości nie mogęmiłości nie mogę zrozumiećwiększość osób za­kocha­nych wieosób za­kocha­nych wie dob­rzeza­kocha­nych wie dob­rze ja­kawie dob­rze ja­ka jest miłośćdob­rze ja­ka jest miłość i ro­zumieja­ka jest miłość i ro­zumie to pojęcieja na­tomiast miłości nie mogę zrozumiećwiększość osób za­kocha­nych wie dob­rzeosób za­kocha­nych wie dob­rze ja­kaza­kocha­nych wie dob­rze ja­ka jest miłośćwie dob­rze ja­ka jest miłość i ro­zumiedob­rze ja­ka jest miłość i ro­zumie to pojęcie

Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy.•  Kom­ple­men­ty lu­bi każdy, obel­gi wszys­cy sta­ramy się za­pom­nieć. Na kłam­stwo każdy z nas przy­myka oko, za prawdę większość się ob­raża. Gdy chce­my dob­rze, zaz­wyczaj jest źle. Gdy życzy­my źle in­nym ludziom, zwyk­le ob­ra­ca się to prze­ciw­ko nam. Gdy kocha­my - cier­pi­my. Kiedy nie chce­my miłości, ona nies­podziewa­nie się pojawia.. 23.06.2011 Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.Chwałą jed­nych jest, że piszą dob­rze, a in­nych, że się do te­go nie zabierają.