Większość rzeczy ro­bimy po to, by za­pom­nieć o tym, po co je robimy.


większość-rzeczy-ro­bimy-po to-by za­pom­nieć-o tym-po co  robimy
papillondenuitwiększośćrzeczyro­bimypo toby za­pom­niećo tympo co je robimywiększość rzeczyrzeczy ro­bimyro­bimy po toby za­pom­nieć o tymwiększość rzeczy ro­bimyrzeczy ro­bimy po towiększość rzeczy ro­bimy po to

Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci...Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie.Zdolności oznaczają, że coś potrafimy robić. Robimy zaś to, na czym nam zależy. A nasz stosunek do tego, co robimy, decyduje o tym, czy spisujemy się dobrze, czy źle.Im bar­dziej prag­niesz za­pom­nieć, tym moc­niej pamiętasz.Używ­ki po­magają za­pom­nieć.... Ale o nich już nie za­pom­nisz... Da­mian K.2016 Tak często nie pot­ra­fimy za­pom­nieć o in­nych, gdy in­ni za­pom­nieli o Nas.