Większość zla na świecie pochodzi stąd, że ludzie mierzą siły na zamiary. Planują budowę wielkich gmachów, a fundamentom poświęcają tyle pracy, ile wymaga zbudowanie byle chałupy.


większość-zla-na-świecie-pochodzi-stąd-że-ludzie-mierzą-ły-na-zamiary-planują-budowę-wielkich-gmachów-a-fundamentom-poświęcają-tyle
johann wolfgang goethewiększośćzlanaświeciepochodzistądżeludziemierząsiłyzamiaryplanująbudowęwielkichgmachówfundamentompoświęcajątylepracyilewymagazbudowaniebylechałupywiększość zlazla nana świecieświecie pochodzipochodzi stądże ludzieludzie mierząmierzą siłysiły nana zamiaryplanują budowębudowę wielkichwielkich gmachówfundamentom poświęcająpoświęcają tyletyle pracyile wymagawymaga zbudowaniezbudowanie bylebyle chałupywiększość zla nazla na świeciena świecie pochodziświecie pochodzi stądże ludzie mierząludzie mierzą siłymierzą siły nasiły na zamiaryplanują budowę wielkichbudowę wielkich gmachówa fundamentom poświęcająfundamentom poświęcają tylepoświęcają tyle pracyile wymaga zbudowaniewymaga zbudowanie bylezbudowanie byle chałupy

Życie wymaga od nas tylko tyle siły, ile posiadamy. Jedyny możliwy sukces to nie uciec.Najprzenikliwszy mężczyzna na świecie nie potrafi powiedzieć o kobiecie tyle dobrego ani tyle złego, ile one same o sobie myślą.Niepochlebny sąd o ludzie, z którym się tak często spotykamy, pochodzi stąd, że o ludzie każdemu wolno mówić otwarcie i bez obawy, nawet w państwie przez niego rządzonym o władcach zaś zawsze mówi się niesłychanie ostrożnie i z wielkim strachem.Każdy może tworzyć byle co i ma prawo być z tego zadowolonym, byle by nie był w swej pracy szczerym i znalazł kogoś, który równie kłamliwie będzie to podziwiał.Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna.Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.