Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.


wiara-bez-dobrych-uczynków-jest-jak-drzewo-bez-owocu-miłość-jako-matka-bez-dzieci-modlitwa-jako-ptak-bez-skrzydeł
piotr skargawiarabezdobrychuczynkówjestjakdrzewoowocumiłośćjakomatkadziecimodlitwaptakskrzydełwiara bezbez dobrychdobrych uczynkówuczynków jestjest jakjak drzewodrzewo bezbez owocumiłość jakojako matkamatka bezbez dziecimodlitwa jakojako ptakptak bezbez skrzydełwiara bez dobrychbez dobrych uczynkówdobrych uczynków jestuczynków jest jakjest jak drzewojak drzewo bezdrzewo bez owocumiłość jako matkajako matka bezmatka bez dziecimodlitwa jako ptakjako ptak bezptak bez skrzydełwiara bez dobrych uczynkówbez dobrych uczynków jestdobrych uczynków jest jakuczynków jest jak drzewojest jak drzewo bezjak drzewo bez owocumiłość jako matka bezjako matka bez dziecimodlitwa jako ptak bezjako ptak bez skrzydełwiara bez dobrych uczynków jestbez dobrych uczynków jest jakdobrych uczynków jest jak drzewouczynków jest jak drzewo bezjest jak drzewo bez owocumiłość jako matka bez dziecimodlitwa jako ptak bez skrzydeł

Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Bez Ciebie nie mam po co żyć. Jes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptak lecący donikąd. -Nicholas Sparks
bez-ciebie-nie mam-po co żyć-jes­tem jak bez­domny-wędro­wiec-al­bo-­­ny-ptak-lecący-donikąd
Wiara jest jak światłość - niezbędna do życia, bez której nadzieja umiera niczym ziemia, która bez słońca nie pot­ra­fi wy­dać plonów. -Devin
wiara-jest jak światłość- niezbędna-do życia-bez-której nadzieja-umiera-niczym-ziemia-która-bez-słońca-nie pot­ra­fi-wy­dać
Dzieci chowane bez pieszczoty są jak kwiaty hodowane bez słońca. -Alfred Musset
dzieci-chowane-bez-pieszczoty-są-jak-kwiaty-hodowane-bez-słońca
Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem -Fiodor Dostojewski
bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem