Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.


wiara-bez-dobrych-uczynków-jest-jak-drzewo-bez-owocu-miłość-jako-matka-bez-dzieci-modlitwa-jako-ptak-bez-skrzydeł
piotr skargawiarabezdobrychuczynkówjestjakdrzewoowocumiłośćjakomatkadziecimodlitwaptakskrzydełwiara bezbez dobrychdobrych uczynkówuczynków jestjest jakjak drzewodrzewo bezbez owocumiłość jakojako matkamatka bezbez dziecimodlitwa jakojako ptakptak bezbez skrzydełwiara bez dobrychbez dobrych uczynkówdobrych uczynków jestuczynków jest jakjest jak drzewojak drzewo bezdrzewo bez owocumiłość jako matkajako matka bezmatka bez dziecimodlitwa jako ptakjako ptak bezptak bez skrzydełwiara bez dobrych uczynkówbez dobrych uczynków jestdobrych uczynków jest jakuczynków jest jak drzewojest jak drzewo bezjak drzewo bez owocumiłość jako matka bezjako matka bez dziecimodlitwa jako ptak bezjako ptak bez skrzydełwiara bez dobrych uczynków jestbez dobrych uczynków jest jakdobrych uczynków jest jak drzewouczynków jest jak drzewo bezjest jak drzewo bez owocumiłość jako matka bez dziecimodlitwa jako ptak bez skrzydeł

Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Bez Ciebie nie mam po co żyć. Jes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptak lecący donikąd.Wiara jest jak światłość - niezbędna do życia, bez której nadzieja umiera niczym ziemia, która bez słońca nie pot­ra­fi wy­dać plonów.Dzieci chowane bez pieszczoty są jak kwiaty hodowane bez słońca.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem