Wiara chrześcijańska zna drogę przez mękę, ale nie zna drogi obok męki.


wiara-chrześcijańska-zna-drogę-przez-mękę-ale-nie-zna-drogi-obok-męki
reinhold niebuhrwiarachrześcijańskaznadrogęprzezmękęaleniedrogiobokmękiwiara chrześcijańskachrześcijańska znazna drogędrogę przezprzez mękęale nienie znazna drogidrogi obokobok mękiwiara chrześcijańska znachrześcijańska zna drogęzna drogę przezdrogę przez mękęale nie znanie zna drogizna drogi obokdrogi obok mękiwiara chrześcijańska zna drogęchrześcijańska zna drogę przezzna drogę przez mękęale nie zna droginie zna drogi obokzna drogi obok mękiwiara chrześcijańska zna drogę przezchrześcijańska zna drogę przez mękęale nie zna drogi oboknie zna drogi obok męki

. . . Bo miłość nie zna pór dnia, a nadzieja nie ma końca, a wiara nie zna granic, tylko wiedza i niewiedza skrępowane są czasem i granicami. -Gunter Grass
bo-miłość-nie-zna-pór-dnia-a-nadzieja-nie-końca-a-wiara-nie-zna-granic-tylko-wiedza-i-niewiedza-skrępowane-są-czasem-i-granicami
Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę. -John Maxwell
lider-to-ktoś-kto-zna-drogę-idzie-drogą-i-pokazuje-drogę
Uczony dobrze zna wartość pieniądza, ale bogaty nie zna wartości wiedzy. -Wolter
uczony-dobrze-zna-wartość-pieniądza-ale-bogaty-nie-zna-wartoś-wiedzy
To, co zna­ne, nic jest jeszcze przez to, że jest zna­ne, czymś poznanym. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
to-co zna­ne-nic-jest jeszcze-przez-to-że jest zna­ne-czymś-poznanym