Wiara - jedyna wiara w Boga to jest cud prawdziwy, zwycięstwo, objawienie, prawdziwe szczęście.


wiara-jedyna-wiara-w-boga-to-jest-cud-prawdziwy-zwycięstwo-objawienie-prawdziwe-szczęście
violetta villaswiarajedynawiarabogatojestcudprawdziwyzwycięstwoobjawienieprawdziweszczęściewiarajedynajedyna wiarawiara ww bogajest cudcud prawdziwyprawdziwe szczęściejedyna wiarajedyna wiara wwiara w bogaboga to jestjest cud prawdziwyjedyna wiara wjedyna wiara w bogaw boga to jestboga to jest cudjedyna wiara w bogawiara w boga to jestw boga to jest cudboga to jest cud prawdziwy

Chcesz wszędzie klękniesz Mod­lisz w każdym momencie Wiara, cud, szczęście K.A.Sz. 14.12.2015r.Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego.Wiara jest pierwszym krokiem człowieka od siebie w kierunku Boga.Co ot­wiera oczy. Wiara. Gdyż to wiara poszu­kuje ro­zumu, nig­dy odwrotnie i pew­ność, że podążasz we właści­we miejsce.Nadmierna wiara w szczęście i przypadek jest tylko dowodem naszej bezsilności wobec własnego losu.