wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście.


wiara-nie czy­-cudów-do­daje-­dynie-ły-na podjęcie-ko­lej­nych-walk-o włas­ne-szczęście
thrillofitwiaranie czy­nicudówdo­dajeje­dyniesiłyna podjęcieko­lej­nychwalko włas­neszczęściewiara nie czy­ninie czy­ni cudówdo­daje je­dynieje­dynie siłysiły na podjęciena podjęcie ko­lej­nychko­lej­nych walkwalk o włas­neo włas­ne szczęściewiara nie czy­ni cudówdo­daje je­dynie siłyje­dynie siły na podjęciesiły na podjęcie ko­lej­nychna podjęcie ko­lej­nych walkko­lej­nych walk o włas­newalk o włas­ne szczęściedo­daje je­dynie siły na podjęcieje­dynie siły na podjęcie ko­lej­nychsiły na podjęcie ko­lej­nych walkna podjęcie ko­lej­nych walk o włas­neko­lej­nych walk o włas­ne szczęściedo­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nychje­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walksiły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­nena podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście

Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności.po­kazu­jesz zdjęcie łóżka że ni­by że aż tak a ja to­bie USG brzucha i opis: mo­tyli brak a ty da­lej py­tasz natrętnie czy doszłaś mo­ja miła od­po­wiadam jak umiem najgrzeczniej owszem doszłam o włas­nych siłach Po wal­ce o szczęście, zaw­sze przychodzi czas na spraw­dze­nie włas­nej siły. * z mo­jego mob­lo, trochę zmienione ;) 21.04.2012r.Ludzie nie są więźniami lo­su, a je­dynie więźniami swoich włas­nych umysłów.... słaby człowiek stałe „pan­cerz siłyWzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.