Wiara w fa­tum spro­wadza na ziemię fa­tum. A wiara w wol­ność spro­wadza na ziemię wolność.


wiara-w fa­tum-spro­wadza-na ziemię-fa­tum-a wiara-w wol­ność-spro­wadza-na ziemię-wolność
józef stanisław tischnerwiaraw fa­tumspro­wadzana ziemięfa­tuma wiaraw wol­nośćwolnośćwiara w fa­tumw fa­tum spro­wadzaspro­wadza na ziemięna ziemię fa­tuma wiara w wol­nośćw wol­ność spro­wadzaspro­wadza na ziemięna ziemię wolnośćwiara w fa­tum spro­wadzaw fa­tum spro­wadza na ziemięspro­wadza na ziemię fa­tuma wiara w wol­ność spro­wadzaw wol­ność spro­wadza na ziemięspro­wadza na ziemię wolnośćwiara w fa­tum spro­wadza na ziemięw fa­tum spro­wadza na ziemię fa­tuma wiara w wol­ność spro­wadza na ziemięw wol­ność spro­wadza na ziemię wolnośćwiara w fa­tum spro­wadza na ziemię fa­tuma wiara w wol­ność spro­wadza na ziemię wolność

Wiara w fatum sprowadza na ziemię fatum. A wiara w wolność sprowadza na ziemię wolność. -Józef Tischner
wiara-w-fatum-sprowadza-na-ziemię-fatum-a-wiara-w-wolność-sprowadza-na-ziemię-wolność
Ja­kość nasze­go życia spro­wadza się do ja­kości naszych związków z in­ny­mi ludźmi. -Anthony Robbins
ja­kość-nasze­go-życia-spro­wadza ę-do ja­koś-naszych-związków-z in­ny­mi-ludźmi
Mało wie­dzy od­da­la od Bo­ga. Dużo wie­dzy spro­wadza do Niego z powrotem. -Louis Pasteur
mało-wie­dzy-od­da­-od bo­ga-dużo wie­dzy-spro­wadza-do niego-z powrotem
Co­kol­wiek nie po­wiesz po łaci­nie, brzmi mądrze. Quid­quid la­tine dic­tum sit, al­tum videtur. -Autor nieznany
co­kol­wiek-nie po­wiesz-po łaci­nie-brzmi-mądrze-quid­quid-­tine-dic­tum-sit-al­tum-videtur