Wiara w fa­tum spro­wadza na ziemię fa­tum. A wiara w wol­ność spro­wadza na ziemię wolność.


wiara-w fa­tum-spro­wadza-na ziemię-fa­tum-a wiara-w wol­ność-spro­wadza-na ziemię-wolność
józef stanisław tischnerwiaraw fa­tumspro­wadzana ziemięfa­tuma wiaraw wol­nośćwolnośćwiara w fa­tumw fa­tum spro­wadzaspro­wadza na ziemięna ziemię fa­tuma wiara w wol­nośćw wol­ność spro­wadzaspro­wadza na ziemięna ziemię wolnośćwiara w fa­tum spro­wadzaw fa­tum spro­wadza na ziemięspro­wadza na ziemię fa­tuma wiara w wol­ność spro­wadzaw wol­ność spro­wadza na ziemięspro­wadza na ziemię wolnośćwiara w fa­tum spro­wadza na ziemięw fa­tum spro­wadza na ziemię fa­tuma wiara w wol­ność spro­wadza na ziemięw wol­ność spro­wadza na ziemię wolnośćwiara w fa­tum spro­wadza na ziemię fa­tuma wiara w wol­ność spro­wadza na ziemię wolność

Wiara w fatum sprowadza na ziemię fatum. A wiara w wolność sprowadza na ziemię wolność.Myślisz - już niżej spaść nie możesz, Prze­cież nie może być już gorzej. Z nadzieją sta­wiasz na tą je­dyną kartę Lecz życie szyb­ko spro­wadza Cię na ziemię, Po­kazując, jak bar­dzo się myliłeś... Nig­dy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Nigdy. ...Ja­kość nasze­go życia spro­wadza się do ja­kości naszych związków z in­ny­mi ludźmi.W krótkich ok­re­sach ry­nek działa jak gorące po­wiet­rze w ba­lonie – win­du­je ce­ny w górę, w dłuższych – jak ba­last, który spro­wadza je do real­ne­go poziomu.Mało wie­dzy od­da­la od Bo­ga. Dużo wie­dzy spro­wadza do Niego z powrotem.Co­kol­wiek nie po­wiesz po łaci­nie, brzmi mądrze. Quid­quid la­tine dic­tum sit, al­tum videtur.