Wiatr mus­ka liście, sub­telną porywczością. Na­miętna noc.


wiatr-mus­ka-liście-sub­telną-porywczośą-na­miętna-noc
cytlopkawiatrmus­kaliściesub­telnąporywczościąna­miętnanocwiatr mus­kamus­ka liściesub­telną porywczościąna­miętna nocwiatr mus­ka liście

tańczące liście zbiera wiatr chwi­le wzmaga za chłod­no bez nas Ludzie są jak liście, które wiatr je­sien­ny strąca i po ziemi poz­miata, a wios­na przy­nosi nowe...Nie jest to ra­na śmier­telna, bo nie można za­dać ra­ny śmier­telnej cze­muś, co jest nieśmier­telne. Nie można uśmier­cić nadziei.Splątały włosy Deszczo­we kłosy i wiatr Tęcza mus­ka wzrok Krys­ty­na A.Sz. 18.05.2016r. ___5/7/5___ Taki już los ludzkich rodów, jak losy nietrwałych liści, jedne na ziemię wiatr zrzuca liście, a inne wydaje rozkwitający las, kiedy zbliża się pora wiosenna.Idę so­bie zamaszyście i opa­da ze mnie życie jak je­sien­ne liście. Ja­kie liście? - dębu, brzo­zy, topoli, ale to boli.