Widzę rzeczy lep­sze i po­pieram je, a idę za gorszymi.


widzę-rzeczy-lep­sze-i po­pieram-a idę-za gorszymi
owidiuszwidzęrzeczylep­szei po­pierama idęza gorszymiwidzę rzeczyrzeczy lep­szelep­sze i po­pierami po­pieram jea idę za gorszymiwidzę rzeczy lep­szerzeczy lep­sze i po­pieramlep­sze i po­pieram jewidzę rzeczy lep­sze i po­pieramrzeczy lep­sze i po­pieram jewidzę rzeczy lep­sze i po­pieram je

Idę,choć mrok widzę Idę,Bo nadzieja żywa Idę,i oddycham Idę dzi­siaj płakać. Idę. Tak mam, idę cza­sem na cały dzień. By­wa, że pochłania mnie weekend. A cza­sem zaj­mie to tyl­ko 2 se­kun­dy dłużej niż zwyk­le. Idę. Po­win­nam rzec - co in­ne­go mi po­zos­tało?! - nie. Idę. Tak już mam.Naj­lep­sze rzeczy masz w życiu za darmo.Naj­lep­sze rzeczy w życiu spot­kały mnie w snach.Codzien­nie ta sa­ma rzeczy­wis­tosc .Wzno­simy sie i nag­le upa­damy ,pat­rzy­my na dlu­gom dro­ge bo­lu .Przechodzi­my ko­lej­ny raz ,nadzieja wy­pel­nia nasze ser­ca ,wiara w lep­sze jut­ro ,bieg­niemy wy­soko .Ku gwiaz­da ,szu­kajac lep­sze­go swiata .Swiata mi­los­ci i czu­los­ci .Chce jed­ne­go ,zaz­nac praw­dzi­wej mi­los­ci .Badz Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek...