Widzę w nim [w losie] podobieństwo do rwącej rzeki, która gdy wyleje, zatapia równiny, przewraca drzewa i domy, zabiera grunt w jednym miejscu, układa w innym, każdy przed nią ucieka, każdy ustępuje przed jej wściekłością, nie mogąc jej się oprzeć. Lecz chociaż taką jest rzeka, nie znaczy, że ludzie, gdy spokój powróci nie mogli zabezpieczyć [...]


widzę-w-nim-w-losie-podobieństwo-do-rwącej-rzeki-która-gdy-wyleje-zatapia-równiny-przewraca-drzewa-i-domy-zabiera-grunt-w-jednym-miejscu-układa
henryk sienkiewiczwidzęnimlosiepodobieństwodorwącejrzekiktóragdywylejezatapiarówninyprzewracadrzewadomyzabieragruntjednymmiejscuukładainnymkażdyprzedniąuciekaustępujejejwściekłościąniemogącsięoprzećleczchociażtakąjestrzekaznaczyżeludziespokójpowrócimoglizabezpieczyćwidzę ww nimnim [w[w losie]losie] podobieństwopodobieństwo dodo rwącejrwącej rzekiktóra gdygdy wylejezatapia równinyprzewraca drzewadrzewa ii domyzabiera gruntgrunt ww jednymjednym miejscuukłada ww innymkażdy przedprzed niąnią uciekakażdy ustępujeustępuje przedprzed jejjej wściekłościąnie mogącmogąc jejjej sięsię oprzećlecz chociażchociaż takątaką jestjest rzekanie znaczyże ludziegdy spokójspokój powrócipowróci nienie moglimogli zabezpieczyćzabezpieczyć []widzę w nimw nim [wnim [w losie][w losie] podobieństwolosie] podobieństwo dopodobieństwo do rwącejdo rwącej rzekiktóra gdy wylejeprzewraca drzewa idrzewa i domyzabiera grunt wgrunt w jednymw jednym miejscuukłada w innymkażdy przed niąprzed nią uciekakażdy ustępuje przedustępuje przed jejprzed jej wściekłościąnie mogąc jejmogąc jej sięjej się oprzećlecz chociaż takąchociaż taką jesttaką jest rzekagdy spokój powrócispokój powróci niepowróci nie moglinie mogli zabezpieczyćmogli zabezpieczyć []

Widzę w nim [w losie] podobieństwo do rwącej rzeki, która gdy wyleje, zatapia równiny, przewraca drzewa i domy, zabiera grunt w jednym miejscu, układa w innym, każdy przed nią ucieka, każdy ustępuje przed jej wściekłością, nie mogąc jej się oprzeć. Lecz chociaż taką jest rzeka, nie znaczy, że ludzie, gdy spokój powróci nie mogli zabezpieczyć się groblami i tamami w taki sposób, żeby ona, przybierając później, albo popłynęła kanałem, albo żeby jej impet nie był tak nieokiełznany ani tak szkodliwy.Uk­radnij ją dzi­siaj i ocal przed deszczem Ocal jej wiarę gdy taką ma jeszcze Otul ją og­rzej i uk­ryj w ramionach Nie cze­kaj nim zgaśnie ulewą stłamszona Roz­chyl języ­kiem jej us­ta czerwone Po­daruj uśmie­chy ra­dości ochronę Zdarza się częstok­roć, że ko­bieta uk­ry­wa przed mężczyzną całą na­miętność, którą czu­je względem niego, wówczas gdy ten uda­je przed nią to, cze­go nie czuje.Ludzie w większości przypadków poddają się wówczas, gdy są już na progu zwycięstwa. Rezygnują tuż przed metą. W ostatniej minucie gry, na metr przed linią, za którą jest zwycięstwo.Miłość jest jak kwiat. Gdy jej się nie pod­le­wa od­po­wied­nią ilością uczuć, wte­dy usycha i os­ta­tecznie gi­nie, a od­ra­towa­nie jej jest bar­dzo trud­ne. Lecz nie jest niemożliwe.Nie o to idzie, abyśmy umieli bronić siebie przed innymi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma obronić innych przed sobą.