Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.


widzi­my-współcześnie-od­na­wiający ę-głód-ludzi-praw­dzi­wych-to znaczy-żyjących-w praw­dzie-i miłoś-ludzi-jas­nych
stefan wyszyńskiwidzi­mywspółcześnieod­na­wiający sięgłódludzipraw­dzi­wychto znaczyżyjącychw praw­dziei miłościjas­nychprzej­rzys­tychktórzymająob­liczapraw­dzi­wea nie zniek­ształco­nekłamstwemwidzi­my współcześniewspółcześnie od­na­wiający sięod­na­wiający się głódgłód ludziludzi praw­dzi­wychto znaczy żyjącychżyjących w praw­dziew praw­dzie i miłościludzi jas­nychktórzy mająmają ob­liczaob­licza praw­dzi­wea nie zniek­ształco­ne kłamstwemwidzi­my współcześnie od­na­wiający sięwspółcześnie od­na­wiający się głódod­na­wiający się głód ludzigłód ludzi praw­dzi­wychto znaczy żyjących w praw­dzieżyjących w praw­dzie i miłościktórzy mają ob­liczamają ob­licza praw­dzi­we

Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Mówisz że wa­si wyz­nawcy już nie palą in­nych, nie składają ludzi w ofie­rze, ale praw­dzi­wa wiara to właśnie oz­nacza, ro­zumiesz? Poświęcać włas­ne życie, dzień po dni, w płomieniach, poświad­czając jej praw­dzi­wość, działając dla niej, od­dychając jej is­totą. To właśnie religia.Naj­le­piej sie­dzieć cały dzień w in­terne­cie gdzie poz­na­jesz ludzi dokład­nie ta­kich ja­kim ty sa­ma jes­teś, którzy mają te sa­me wa­dy i za­lety ja­kie Ty, którzy ro­zumieją two­je błędy czy też prob­le­my, których możesz naz­wać swoimi PRAW­DZI­WYMI przyjaciółmi.Zaz­droszczę tym co mają praw­dzi­wych przyjaciół.Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko.