Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.


widzi­my-współcześnie-od­na­wiający ę-głód-ludzi-praw­dzi­wych-to znaczy-żyjących-w praw­dzie-i miłoś-ludzi-jas­nych
stefan wyszyńskiwidzi­mywspółcześnieod­na­wiający sięgłódludzipraw­dzi­wychto znaczyżyjącychw praw­dziei miłościjas­nychprzej­rzys­tychktórzymająob­liczapraw­dzi­wea nie zniek­ształco­nekłamstwemwidzi­my współcześniewspółcześnie od­na­wiający sięod­na­wiający się głódgłód ludziludzi praw­dzi­wychto znaczy żyjącychżyjących w praw­dziew praw­dzie i miłościludzi jas­nychktórzy mająmają ob­liczaob­licza praw­dzi­wea nie zniek­ształco­ne kłamstwemwidzi­my współcześnie od­na­wiający sięwspółcześnie od­na­wiający się głódod­na­wiający się głód ludzigłód ludzi praw­dzi­wychto znaczy żyjących w praw­dzieżyjących w praw­dzie i miłościktórzy mają ob­liczamają ob­licza praw­dzi­we

Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz
słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Zaz­droszczę tym co mają praw­dzi­wych przyjaciół. -AnDree
zaz­droszczę-tym-co mają-praw­dzi­wych-przyjaciół
Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein
praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko