Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu.


widzi-ę-że-z-dwóch-ludzi-postępujących-umiarkowanie-jeden-osiąga-cel-a-drugi-nie-a-również-że-poszczęśło-ę-jednakowo-dwóm-innym
henryk sienkiewiczwidzisiężedwóchludzipostępującychumiarkowaniejedenosiągaceldruginierównieżposzczęściłosięjednakowodwóminnymużywającymróżnychsposobówgdyżjestoględnygwałtownyzależytonieodczegoinnegojaktylkoduchaczasówktórymodpowiadalubichpostępowaniestądpochodzitocopowiedziałemdwuróżniepostępująctensamwynikjednakowoosiągaceluwidzi sięz dwóchdwóch ludzipostępujących umiarkowaniejeden osiągaosiąga celdrugi nieże poszczęściłoposzczęściło sięsię jednakowojednakowo dwómdwóm innymużywającym różnychróżnych sposobówgdyż jedenjeden jestjest oględnydrugi gwałtownynie odod czegoczego innegojak tylkotylko odod duchaducha czasówktórym odpowiadaodpowiada lublub nienie odpowiadaodpowiada ichich postępowaniestąd pochodzico powiedziałemże dwudwu ludziróżnie postępującosiąga tenten samsam wynikz dwóchdwóch postępującychpostępujących jednakowojeden osiągadrugi nienie osiągaosiąga celuże z dwóchz dwóch ludzijeden osiąga cela drugi nieże poszczęściło sięposzczęściło się jednakowosię jednakowo dwómjednakowo dwóm innymużywającym różnych sposobówgdyż jeden jestjeden jest oględnya drugi gwałtownyzależy to nienie od czegood czego innegojak tylko odtylko od duchaod ducha czasówktórym odpowiada lubodpowiada lub nielub nie odpowiadanie odpowiada ichodpowiada ich postępowanieże dwu ludziosiąga ten samten sam wynika z dwóchz dwóch postępującychdwóch postępujących jednakowoa drugi niedrugi nie osiąganie osiąga celu

Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, [...]Istnieją dwa rodzaje tragedii: pierwszy polega na tym, że nie osiąga się tego czego się chce, a drugi, że się to osiąga.Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak grzech jeden sprowadza drugi.Dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty; Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy.Dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty. Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy.Miłość w cieniu ma dwóch kapłanów: zapomnienie i wiarę. Jeden leczy, drugi odnawia i odbudowuje.