Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów.


widziałem-raz-u-psa-taki-wyraz-oczu-spojrzenie-pełne-pogardy-które-bardzo-szybko-znikło-i-jestem-przekonany-że-psy-w-zasadzie-uważają-ludzi-za
john steinbeckwidziałemrazpsatakiwyrazoczuspojrzeniepełnepogardyktórebardzoszybkoznikłojestemprzekonanyżepsyzasadzieuważająludzizakretynówwidziałem razraz uu psapsa takitaki wyrazwyraz oczuspojrzenie pełnepełne pogardyktóre bardzobardzo szybkoszybko znikłoi jestemjestem przekonanyże psypsy ww zasadziezasadzie uważająuważają ludziludzi zaza kretynówwidziałem raz uraz u psau psa takipsa taki wyraztaki wyraz oczuspojrzenie pełne pogardyktóre bardzo szybkobardzo szybko znikłoi jestem przekonanyże psy wpsy w zasadziew zasadzie uważajązasadzie uważają ludziuważają ludzi zaludzi za kretynów

Kobiety, które pozwalają się zbyt szybko podbić, organizują później swój opór na zasadzie dywersji. -Jean Paul Belmondo
kobiety-które-pozwalają-ę-zbyt-szybko-podbić-organizują-później-swój-opór-na-zasadzie-dywersji
Zastanawiam się, czy inne psy uważają pudle za członków dziwacznej sekty religijnej. -Rita Rudner
zastanawiam-ę-czy-inne-psy-uważają-pudle-za-członków-dziwacznej-sekty-religijnej
Jestem przekonany, ze chrześcijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój. -Jan XXIII
jestem-przekonany-ze-chrześcijanie-liczą-ę-tylko-wtedy-gdy-przynoszą-pokój
Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. -Fryderyk Chopin
najdziwniejszym-z-ludzi-jest-geniusz-ten-tak-daleko-w-przyszłość-wybiega-że-ginie-z-oczu-ludzi-z-nim-żyjących-a-nie-wiadomo-które-pokolenie
Jestem przekonany, że anioły nie pogardzają ludźmi w tym stopniu, co ludzie sobą wzajemnie. -Montesquieu
jestem-przekonany-że-anioły-nie-pogardzają-ludźmi-w-tym-stopniu-co-ludzie-sobą-wzajemnie