- widzieć - doznasz szybkiej pomocy - zwrócą ci rzeczy zaginione


widzieć-doznasz-szybkiej-pomocy-zwrócą-rzeczy-zaginione
antoni Śwwidziećdoznaszszybkiejpomocyzwrócąrzeczyzaginionewidziećwidziećdoznaszdoznasz szybkiejszybkiej pomocypomocyzwrócązwrócą cici rzeczyrzeczy zaginionewidziećdoznasz szybkiejdoznasz szybkiej pomocyszybkiej pomocyzwrócą cizwrócą ci rzeczyci rzeczy zaginionedoznasz szybkiej pomocydoznasz szybkiej pomocyzwrócą ci rzeczyzwrócą ci rzeczy zaginionedoznasz szybkiej pomocyzwrócą ci rzeczy zaginione

Ciem­ne oku­lary poz­wa­lają nam widzieć Świat w rzeczy­wis­tych barwach W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję.Niepo­koi mnie, że to sa­mo możemy widzieć inaczej. Że każdy ma w oczach ja­kiś fil­tr i ten fil­tr po­wodu­je, iż widzi się zu­pełnie in­ne rzeczy, pat­rząc na to sa­mo. To jak uz­godnić przeszłość? Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.Każda mi­nuta w obo­zie - to mi­nuta wsącza­nia tru­ciz­ny. Jest tu wiele rzeczy, o których człowiek nie po­winien wie­dzieć, których nie po­winien widzieć, a jeśli już zo­baczył - to naj­le­piej, żeby szyb­ko umarł.Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy.