Widzisz, jeśli mężczyzna podrywa jakąś dziewczynę i zakochuje się w niej, to jednocześnie zakochuje się w czymś, co tkwi w nim samym, a z nią ma to bardzo niewiele wspólnego. Przypomina mu matkę albo jest blondynką, a on śmiertelnie boi się brunetek, a może chce po prostu spłacić stare zobowiązania. Bywa i tak, że nie jest całkiem pewny swej męskości i musi to sobie udowodnić.


widzisz-śli-mężczyzna-podrywa-jakąś-dziewczynę-i-zakochuje-ę-w-niej-to-jednocześnie-zakochuje-ę-w-czymś-co-tkwi-w-nim-samym-a-z-ą-to
john steinbeckwidziszjeślimężczyznapodrywajakąśdziewczynęzakochujesięniejtojednocześnieczymścotkwinimsamymniąbardzoniewielewspólnegoprzypominamumatkęalbojestblondynkąonśmiertelnieboibrunetekmożechcepoprostuspłacićstarezobowiązaniabywatakżeniecałkiempewnyswejmęskościmusisobieudowodnićjeśli mężczyznamężczyzna podrywapodrywa jakąśjakąś dziewczynędziewczynę ii zakochujezakochuje sięw niejjednocześnie zakochujezakochuje sięw czymśco tkwitkwi ww nimnim samymbardzo niewieleniewiele wspólnegoprzypomina mumu matkęmatkę alboalbo jestjest blondynkąon śmiertelnieśmiertelnie boiboi sięsię brunetekmoże chcechce popo prostuprostu spłacićspłacić starestare zobowiązaniabywa ii także nienie jestjest całkiemcałkiem pewnypewny swejswej męskościmęskości ii musisobie udowodnićjeśli mężczyzna podrywamężczyzna podrywa jakąśpodrywa jakąś dziewczynęjakąś dziewczynę idziewczynę i zakochujei zakochuje sięzakochuje się wsię w niejjednocześnie zakochuje sięzakochuje się wsię w czymśco tkwi wtkwi w nimw nim samymma to bardzobardzo niewiele wspólnegoprzypomina mu matkęmu matkę albomatkę albo jestalbo jest blondynkąa on śmiertelnieon śmiertelnie boiśmiertelnie boi sięboi się bruneteka może chcemoże chce pochce po prostupo prostu spłacićprostu spłacić starespłacić stare zobowiązaniabywa i także nie jestnie jest całkiemjest całkiem pewnycałkiem pewny swejpewny swej męskościswej męskości imęskości i musimusi to sobie

Mężczyzna zakochuje się tak, jakby spadał ze schodów: to po prostu wypadek.Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.Prawdziwy mężczyzna nie może sobie pozwolić na załamanie nerwowe - już raczej doczeka się zawału serca. Kobieta może czasem poczuć się wykończona, nie musi demonstrować swej siły, wolno jej popadać w kryzysy i depresje. Jej wolno przyznać się, że nie daje sobie rady, wolno poszukać pomocy u terapeuty lub w grupie podobnych jej ludzi.Inteligent nigdy nie może się pogodzić z faktem, zawsze jest poniżej albo powyżej, boi się, albo lekceważy.Rozsądny człowiek zakochuje się jak wariat, ale nie głupiec.To bardzo niedobrze, jeżeli kobieta przeżyje najgorsze, co może jej się zdarzyć, bo potem nie boi się już niczego. A to bardzo źle, gdy kobieta niczego się nie boi.