Wie­cznie podróżuje­my w stronę tych miej­sc, które daw­no opuści­li już wszyscy.


wie­cznie-podróżuje­my-w stronę-tych-miej­sc-które-daw­no-opuś­li-już-wszyscy
bohdan wrocławskiwie­czniepodróżuje­myw stronętychmiej­scktóredaw­noopuści­lijużwszyscywie­cznie podróżuje­mypodróżuje­my w stronęw stronę tychtych miej­scktóre daw­nodaw­no opuści­liopuści­li jużjuż wszyscywie­cznie podróżuje­my w stronępodróżuje­my w stronę tychw stronę tych miej­scktóre daw­no opuści­lidaw­no opuści­li jużopuści­li już wszyscywie­cznie podróżuje­my w stronę tychpodróżuje­my w stronę tych miej­scktóre daw­no opuści­li jużdaw­no opuści­li już wszyscywie­cznie podróżuje­my w stronę tych miej­scktóre daw­no opuści­li już wszyscy

Mężczyz­na to jak pies - dać mu jeść i miej­sce do spa­nia, a już swej bu­dy nie opuści.Jam częścią tej siły, która wie­cznie zła pragnąc, wie­cznie dob­ro czyni.To, co wie­cznie za­wodzi, wie­cznie też jest przed­miotem nadziei.Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. Szczególnie do tych, do których mieli dot­rzeć nocą.Są rzeczy, które wszyscy powtarzają, skoro zostały już raz powiedziane.kocha­ny/kocha­na ! ja już so­bie bar­dzo daw­no zająłem miej­sce naj­większe­go grzeszni­ka w dziejach ludzkości, i na nie so­bie zap­ra­cowałem i zasłuzyłem, więc po co się tam, że tak po­wiem, pchasz ?!