Wie­czność jest za­led­wie przeżywa­niem jed­ne­go ludzkiego żywo­ta po drugim.


wie­czność-jest za­led­wie-przeżywa­niem-jed­ne­go-ludzkiego-żywo­-po drugim
r » anne rice » wampir lestatwie­cznośćjest za­led­wieprzeżywa­niemjed­ne­goludzkiegożywo­tapo drugimwie­czność jest za­led­wiejest za­led­wie przeżywa­niemprzeżywa­niem jed­ne­gojed­ne­go ludzkiegoludzkiego żywo­tażywo­ta po drugimwie­czność jest za­led­wie przeżywa­niemjest za­led­wie przeżywa­niem jed­ne­goprzeżywa­niem jed­ne­go ludzkiegojed­ne­go ludzkiego żywo­taludzkiego żywo­ta po drugimwie­czność jest za­led­wie przeżywa­niem jed­ne­gojest za­led­wie przeżywa­niem jed­ne­go ludzkiegoprzeżywa­niem jed­ne­go ludzkiego żywo­tajed­ne­go ludzkiego żywo­ta po drugimwie­czność jest za­led­wie przeżywa­niem jed­ne­go ludzkiegojest za­led­wie przeżywa­niem jed­ne­go ludzkiego żywo­taprzeżywa­niem jed­ne­go ludzkiego żywo­ta po drugim

Fa­cet jest naj­mniej skom­pli­kowa­nym urządze­niem do obsługi- za­led­wie jed­na dźwignia Na wie­czność re­ligia nie da­wała nig­dy żad­nej gwa­ran­cji.Po co miała by to ro­bić? Prze­cież wie­czność się nie zepsuje.Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane.A czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie pod­gwiez­dnej podróży pop­rzez stu­lecia za­miast tych krótkich lat żywo­ta? Czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie szu­kać praw­dy przez wie­czność za­miast przez ten mar­ny czas zwykłego życia? - Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert.Cza­sem mam ochotę za­paść w wie­czny sen. Lecz później zdaję so­bie sprawę z te­go, że wie­czność to bar­dzo długo. Za długo.