Wie­czor­na ciem­ność, Otu­lona ciepłem gwiazd. Budzi tęsknotę.


wie­czor­na-ciem­ność-otu­lona-ciepłem-gwiazd-budzi-tęsknotę
cytlopkawie­czor­naciem­nośćotu­lonaciepłemgwiazdbudzitęsknotęwie­czor­na ciem­nośćotu­lona ciepłemciepłem gwiazdbudzi tęsknotęotu­lona ciepłem gwiazd

Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Ro­baki śpią. Zi­ma. Na po­wie­rzchni ka­mien­na płyta, otu­lona białym puchem. Do­gory­wające znicze. Ciem­no. Ko­niec świąt. Nie za­pomi­naj­cie o płytach.I ten mężczyz­na cały w czerni Krążący uli­cami Wie­czor­ny wrzask no­cy Był wi­doczny od tych kil­ku chwil minionych Wie­czor­ne liście Tańcząc po chodniku Prze­budzo­ne Od­dechem wiat­ru Wie­czor­ny przebłysk księżyca Wzbił się nad sza­re kon­tu­ry miasta Opo­wieści gwiazd Prze­sycały mi głowę Te sa­me miej­sca Przy­ciągają in­ne wspomnienia Po­ran­na mgła lek­ko opływająca po­la Zmuszała powrócić Do te­go nieideal­ne­go świata Mo­je marze­nie jest pros­te w swej postaci. Chciałabym... ...móc się codzien­nie budzić z uśmiechem, ...każde­go dnia mieć powód do radości, ...w dzień czuć spokój i bezpieczeństwo, ...mieć parę słonecznych (ale nie różowych) okularów, ...wie­czo­rem wra­cać do przy­tul­ne­go zakątka, ...za­sypiać otu­lona ciepłem i śnić, że... ...nie jest to sen. Mieć taką codzienność... ...która roz­pa­la i da­je nadzieję, ...otacza dob­rem i wi­ta czułym gestem, ...tu­li pro­mieniami słońca ...i chro­ni war­stwą błękit­nych chmur. To mo­je marze­nie, które nie jest wca­le ta­kie proste.Otu­lona te­raźniej­szością pat­rzę w przyszłość Wychodzi słońce, Ciepłem otu­la twarze. Wiosen­na radość.Zachodzi słońce, ciepłem otu­la horyzont. Pro­mieniami nadziei.