Wie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi.


wie­dza-jest dru­gim-słońcem-dla-ludzi
platonwie­dzajest dru­gimsłońcemdlaludziwie­dza jest dru­gimjest dru­gim słońcemsłońcem dladla ludziwie­dza jest dru­gim słońcemjest dru­gim słońcem dlasłońcem dla ludziwie­dza jest dru­gim słońcem dlajest dru­gim słońcem dla ludziwie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi

Wie­dza jest dru­gim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.- Wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi - do­kończyłem - myśli­my tyl­ko o so­bie, a jeżeli zdarza nam się o kimś dru­gim, to dla­tego, by dla swoich celów wy­korzys­tać. Ta­ka jest, nies­te­ty, bru­tal­na praw­da o życiu.Naj­gor­szym wro­giem wie­dzy nie jest niewie­dza, lecz wie­dza połowiczna.Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu.Kto wie­rzy w obec­ność dob­ra w dru­gim człowieku, roz­budza je w nim.Wie­dza jest łas­ka­wa - ochra­nia ludzi przed myśleniem.