Wie­dza jest dru­gim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.


wie­dza-jest dru­gim-słońcem-dla-tych-którzy-ją posiadają
heraklit z efezuwie­dzajest dru­gimsłońcemdlatychktórzyją posiadająwie­dza jest dru­gimjest dru­gim słońcemsłońcem dladla tychktórzy ją posiadająwie­dza jest dru­gim słońcemjest dru­gim słońcem dlasłońcem dla tychwie­dza jest dru­gim słońcem dlajest dru­gim słońcem dla tychwie­dza jest dru­gim słońcem dla tych

Wie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi.Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.Licz na tych, którzy nie za­wodzą: pier­wszym jest Bóg, dru­gim - Ty sam.Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują.Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują.Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują.