wie­dza tra­fia do tłumu na ty­le na ile jest konkretna, do przy­jaciół na chwilę - na chwilę zastanowienia, i dob­rze ... przy­jaciołom trze­ba zos­ta­wić furtkę czy te­go chcą czy nie - jak zro­zumieją ok, jak nie ... ... da­lej się żyje ale cza­sem z in­ny­mi priorytetami...


wie­dza-tra­fia-do tłumu-na ty­-na ile-jest konkretna-do-przy­jaciół-na chwilę- na chwilę-zastanowienia-i-dob­rze
prometeuszwie­dzatra­fiado tłumuna ty­lena ilejest konkretnadoprzy­jaciółna chwilę na chwilęzastanowieniadob­rzeprzy­jaciołom trze­bazos­ta­wićfurtkęczyte­gochcąnie  jak zro­zumiejąokjak nie da­lej siężyjealecza­semz in­ny­mipriorytetamiwie­dza tra­fiatra­fia do tłumudo tłumu na ty­lena ty­le na ilena ile jest konkretnado przy­jaciółprzy­jaciół na chwilę na chwilę zastanowieniai dob­rzedob­rzeprzy­jaciołom trze­baprzy­jaciołom trze­ba zos­ta­wićzos­ta­wić furtkęfurtkę czyczy te­gote­go chcąchcą czyjak nie da­lej sięda­lej się żyjeżyje aleale cza­semcza­sem z in­ny­miz in­ny­mi priorytetamiwie­dza tra­fia do tłumutra­fia do tłumu na ty­ledo tłumu na ty­le na ilena ty­le na ile jest konkretnado przy­jaciół na chwilęi dob­rzedob­rze przy­jaciołom trze­baprzy­jaciołom trze­ba zos­ta­wićprzy­jaciołom trze­ba zos­ta­wić furtkęzos­ta­wić furtkę czyfurtkę czy te­goczy te­go chcąte­go chcą czyjak nie  da­lej sięda­lej się żyjeda­lej się żyje ależyje ale cza­semale cza­sem z in­ny­micza­sem z in­ny­mi priorytetami

Cza­sem ktoś stoi jak znak os­trze­gaw­czy przy drodze, ale to Ty zde­cydu­jesz czy zwolnisz. -PróbujPatrzećKolorowo
cza­sem-ktoś-stoi-jak znak-os­trze­gaw­czy-przy-drodze-ale-to ty zde­cydu­jesz-czy-zwolnisz