wie­dza tra­fia do tłumu na ty­le na ile jest konkretna, do przy­jaciół na chwilę - na chwilę zastanowienia, i dob­rze ... przy­jaciołom trze­ba zos­ta­wić furtkę czy te­go chcą czy nie - jak zro­zumieją ok, jak nie ... ... da­lej się żyje ale cza­sem z in­ny­mi priorytetami...


wie­dza-tra­fia-do tłumu-na ty­-na ile-jest konkretna-do-przy­jaciół-na chwilę- na chwilę-zastanowienia-i-dob­rze
prometeuszwie­dzatra­fiado tłumuna ty­lena ilejest konkretnadoprzy­jaciółna chwilę na chwilęzastanowieniadob­rzeprzy­jaciołom trze­bazos­ta­wićfurtkęczyte­gochcąnie  jak zro­zumiejąokjak nie da­lej siężyjealecza­semz in­ny­mipriorytetamiwie­dza tra­fiatra­fia do tłumudo tłumu na ty­lena ty­le na ilena ile jest konkretnado przy­jaciółprzy­jaciół na chwilę na chwilę zastanowieniai dob­rzedob­rzeprzy­jaciołom trze­baprzy­jaciołom trze­ba zos­ta­wićzos­ta­wić furtkęfurtkę czyczy te­gote­go chcąchcą czyjak nie da­lej sięda­lej się żyjeżyje aleale cza­semcza­sem z in­ny­miz in­ny­mi priorytetamiwie­dza tra­fia do tłumutra­fia do tłumu na ty­ledo tłumu na ty­le na ilena ty­le na ile jest konkretnado przy­jaciół na chwilęi dob­rzedob­rze przy­jaciołom trze­baprzy­jaciołom trze­ba zos­ta­wićprzy­jaciołom trze­ba zos­ta­wić furtkęzos­ta­wić furtkę czyfurtkę czy te­goczy te­go chcąte­go chcą czyjak nie  da­lej sięda­lej się żyjeda­lej się żyje ależyje ale cza­semale cza­sem z in­ny­micza­sem z in­ny­mi priorytetami

Cza­sem ktoś stoi jak znak os­trze­gaw­czy przy drodze, ale to Ty zde­cydu­jesz czy zwolnisz.Wiesz jak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wić przy­jaciela na próbę, bo przes­ta­jesz mu ufać? Wte­dy oka­zuje się czy jest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneś Go przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźń czy jest zgno­jonym ścier­wem, do które­go nie war­to się zbliżać.Pod­sta­wowym wie­rze­niem In­diani­na jest to, że po śmier­ci człowieka je­go duch jest gdzieś na Ziemi lub w niebie, dokład­nie nie wiemy gdzie, i wciąż żyje... Po­dob­nie jest z Wa­kan Tan­ka. Wie­rzy­my, że żyje wszędzie. Co więcej, wie­rzy­my, że jest dla nas jak dusze zmarłych przy­jaciół, których głosów nie możemy usłyszeć.Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy.Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć.