Wie­działam, że wszys­tko, cze­go doświad­cza­my, jest sym­bo­lem cze­goś in­ne­go, że ry­tuały po­legają na od­gry­waniu in­nych wy­darzeń. Wie­działam, że nasze prak­tyczne umysły wyp­ro­wadziły ob­rzędy z głębi duszy na świat, żeby nie był on kom­plet­nie poz­ba­wiony sensu.


wie­działam-że wszys­tko-cze­go-doświad­cza­my-jest sym­bo­lem-cze­goś-in­ne­go-że ry­tuały-po­legają-na od­gry­waniu
r » anne rice » pandorawie­działamże wszys­tkocze­godoświad­cza­myjest sym­bo­lemcze­gośin­ne­goże ry­tuałypo­legająna od­gry­waniuin­nychwy­darzeńwie­działam że naszeprak­tyczneumysływyp­ro­wadziłyob­rzędyz głębiduszyna światżebynie byłon kom­plet­niepoz­ba­wionysensucze­go doświad­cza­myjest sym­bo­lem cze­goścze­goś in­ne­goże ry­tuały po­legająpo­legają na od­gry­waniuna od­gry­waniu in­nychin­nych wy­darzeńprak­tyczne umysłyumysły wyp­ro­wadziływyp­ro­wadziły ob­rzędyob­rzędy z głębiz głębi duszyduszy na światżeby nie byłnie był on kom­plet­nieon kom­plet­nie poz­ba­wionypoz­ba­wiony sensujest sym­bo­lem cze­goś in­ne­goże ry­tuały po­legają na od­gry­waniupo­legają na od­gry­waniu in­nychna od­gry­waniu in­nych wy­darzeńprak­tyczne umysły wyp­ro­wadziłyumysły wyp­ro­wadziły ob­rzędywyp­ro­wadziły ob­rzędy z głębiob­rzędy z głębi duszyz głębi duszy na światżeby nie był on kom­plet­nienie był on kom­plet­nie poz­ba­wionyon kom­plet­nie poz­ba­wiony sensu

„(...) śmier­cią jest wszys­tko to, co poz­ba­wia wy­boru, od cze­go nie ma od­wro­tu, cze­mu nie można po­wie­dzieć
śmier­ą-jest wszys­tko-to-co poz­ba­wia-wy­boru-od cze­go-nie  od­wro­-cze­mu-nie można-po­wie­dzieć-nie 
- Nie wie­działam, że przyjdziesz. - A chciałaś żebym przyszedł? - Na ra­zie nie wiem cze­go chcę. Ale cieszę się, że jesteś. -opuszczona
 nie-wie­działam-że przyjdziesz-a chciałaś-żebym-przyszedł-na ra­zie-nie wiem-cze­go-chcę-ale cieszę-ę-że jesteś