Wie­rzyć - to znaczy na­wet nie py­tać, jak długo jeszcze ma­my iść po ciemku.


wie­rzyć- to znaczy-na­wet-nie py­ć-jak długo-jeszcze-­my-iść-po ciemku
jan twardowskiwie­rzyć to znaczyna­wetnie py­taćjak długojeszczema­myiśćpo ciemku to znaczy na­wetna­wet nie py­taćjak długo jeszczejeszcze ma­myma­my iśćiść po ciemku to znaczy na­wet nie py­taćjak długo jeszcze ma­myjeszcze ma­my iśćma­my iść po ciemkujak długo jeszcze ma­my iśćjeszcze ma­my iść po ciemkujak długo jeszcze ma­my iść po ciemku

Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma.Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.Jeśli już mam wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie.Jeżeli już ma się wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie.Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga.Nie mogę zos­tać długo w jed­nym miej­scu. Ra­ny zaczy­nają się jątrzyć, mięśnie wiot­czeć i po­woli umieram. Muszę iść do przo­du cho­ciaż to co piękne i ważne zos­tało w tyle.