Wieża w Pizie nachylona jest pod kątem widzenia turystów.


wieża-w-pizie-nachylona-jest-pod-kątem-widzenia-turystów
stanisław jerzy lecwieżapizienachylonajestpodkątemwidzeniaturystówwieża ww piziepizie nachylonanachylona jestjest podpod kątemkątem widzeniawidzenia turystówwieża w piziew pizie nachylonapizie nachylona jestnachylona jest podjest pod kątempod kątem widzeniakątem widzenia turystówwieża w pizie nachylonaw pizie nachylona jestpizie nachylona jest podnachylona jest pod kątemjest pod kątem widzeniapod kątem widzenia turystówwieża w pizie nachylona jestw pizie nachylona jest podpizie nachylona jest pod kątemnachylona jest pod kątem widzeniajest pod kątem widzenia turystów

Istnieją trzy strony każdej kwestii: twój punkt widzenia, jego punkt widzenia i - do diabła z tym wszystkim.Sen jest nie tyl­ko ko­muni­katem (ewen­tual­nie zaszyf­ro­wanym ko­muni­katem), ale również ak­tywnością es­te­tyczną, grą wyob­raźni, która jest war­tością sa­ma w so­bie. Sen jest do­wodem na to, że fan­tazja, marze­nie o czymś, co się nie wy­darzyło, na­leży do najgłębszych pot­rzeb człowieka. I tu jest korzeń zdrad­li­wego niebez­pie­czeństwa snów. Gdy­by sen nie był piękny, można by o nim szyb­ko zapomnieć.Czy ludzie nap­rawdę do­bierają się wyłącznie pod kątem pok­re­wieństwa swoich psychoz, fo­bii i emoc­jo­nal­ne­go wyb­ra­kowa­nia, i do te­go dla wy­gody na­zywają to miłością? Starość jest wieżą z rozległym widokiem na okolice.Źle jest mieć z katem na pieńku.Turystyka polega głównie na tym, że turyści fotografują krajowców, a krajowcy turystów.