Wieczór to­warzyszem nas najsłod­sza ciem­ność płynie sma­kiem ust pełnym kras me ser­ce jeszcze nie zginie. Chcę Ciebie,a Ty mnie do­tykaj ser­cem tak bym czuła dziś Cię nieważne gdzie i jak. De­likat­nie czuję Twe ręce tak pięknie manewrują ja wokół się kręcę a one na ciele buszują. Ile nas w nich ile godzin roz­koszy spełnionych ile no­wych narodzin w cza­sach szalonych. Nie py­tam bo po co bądź i zaw­sze chciej na­wet i smutną nocą nadzieję swą miej. Do­tyk tak boski spoj­rze­nie maślane na nic są troski gdy oczy kochane.


wieczór-to­warzyszem-nas-najsłod­sza-ciem­ność-płynie-sma­kiem-ust-pełnym-kras-me-ser­-jeszcze-nie zginie-chcę-ciebiea-ty mnie
pietruszkawieczórto­warzyszemnasnajsłod­szaciem­nośćpłyniesma­kiemustpełnymkrasmeser­cejeszczenie zginiechcęciebieaty mniedo­tykajser­cemtakbymczuładziścięnieważnegdziei jakde­likat­nieczujętweręcepiękniemanewrująjawokół siękręcęonena cielebuszująilew nichilegodzinroz­koszyspełnionychno­wychnarodzincza­sachszalonychniepy­tambo po cobądźi zaw­szechciejna­weti smutnąnocąnadziejęswąmiejdo­tykboskispoj­rze­niemaślanenanicsą troskigdyoczykochanewieczór to­warzyszemto­warzyszem nasnas najsłod­szanajsłod­sza ciem­nośćciem­ność płyniepłynie sma­kiemsma­kiem ustust pełnympełnym kraskras meme ser­ceser­ce jeszczejeszcze nie zginiety mnie do­tykajdo­tykaj ser­cemser­cem taktak bymbym czułaczuła dziśdziś cięcię nieważnenieważne gdziegdzie i jakde­likat­nie czujęczuję twetwe ręceręce taktak piękniepięknie manewrująmanewrują jaja wokół sięwokół się kręcęone na cielena ciele buszująile nasnas w nichw nich ileile godzingodzin roz­koszyroz­koszy spełnionychspełnionych ileile no­wychno­wych narodzinnarodzin ww cza­sachcza­sach szalonychnie py­tampy­tam bo po cobo po co bądźbądź i zaw­szei zaw­sze chciejchciej na­wetna­wet i smutnąi smutną nocąnocą nadziejęnadzieję swąswą miejdo­tyk taktak boskiboski spoj­rze­niespoj­rze­nie maślanemaślane nana nicnic są troskisą troski gdygdy oczyoczy kochanewieczór to­warzyszem nasto­warzyszem nas najsłod­szanas najsłod­sza ciem­nośćnajsłod­sza ciem­ność płynieciem­ność płynie sma­kiempłynie sma­kiem ustsma­kiem ust pełnymust pełnym kraspełnym kras mekras me ser­ceme ser­ce jeszczeser­ce jeszcze nie zginiety mnie do­tykaj ser­cemdo­tykaj ser­cem takser­cem tak bymtak bym czułabym czuła dziśczuła dziś ciędziś cię nieważnecię nieważne gdzienieważne gdzie i jakde­likat­nie czuję tweczuję twe ręcetwe ręce takręce tak pięknietak pięknie manewrująpięknie manewrują jamanewrują ja wokół sięja wokół się kręcękręcę a onea one na cieleone na ciele buszująile nas w nichnas w nich ilew nich ile godzinile godzin roz­koszygodzin roz­koszy spełnionychroz­koszy spełnionych ilespełnionych ile no­wychile no­wych narodzinno­wych narodzin wnarodzin w cza­sachw cza­sach szalonychnie py­tam bo po copy­tam bo po co bądźbo po co bądź i zaw­szebądź i zaw­sze chcieji zaw­sze chciej na­wetchciej na­wet i smutnąna­wet i smutną nocąi smutną nocą nadziejęnocą nadzieję swąnadzieję swą miejdo­tyk tak boskitak boski spoj­rze­nieboski spoj­rze­nie maślanespoj­rze­nie maślane namaślane na nicna nic są troskinic są troski gdysą troski gdy oczygdy oczy kochane