wieczność per­spek­ty­wa by­tu bez dni godzin sekund pra­ca motywuje bo ma­my mało czasu bez cza­su pra­ca nie ma powabu re­lac­je przy­jaciele marzenia brak poczu­cia upływu czasu wszys­tko zmienia real­ne sta­je się nieral­nie możliwe nieosiągal­ne osiągal­ne prawdziwie życie bez limitu in­na for­ma nasze­go bytu czy będziemy zwie­dzać in­ne galaktyki być może wszys­tko będzie w za­sięgu ręki jak to wszys­tko będzie dręczą mnie te kwestie ale na rozwiązania muszę pocze­kać jeszcze *** Dział: Dy­wagac­je filozoficzne *** Zbig­niew Małecki 


wieczność-per­spek­ty­wa-by­-bez-dni-godzin-sekund-pra­ca-motywuje-bo-­my-ło-czasu-bez-cza­su-pra­ca-nie  powabu-re­lac­-przy­jaciele
zibby77wiecznośćper­spek­ty­waby­tubezdnigodzinsekundpra­camotywujeboma­mymałoczasucza­sunie ma powabure­lac­jeprzy­jacielemarzeniabrakpoczu­ciaupływuwszys­tkozmieniareal­nesta­je sięnieral­niemożliwenieosiągal­neosiągal­neprawdziwieżycielimituin­nafor­manasze­gobytuczybędziemyzwie­dzaćin­negalaktykibyćmożebędziew za­sięgurękijakto wszys­tkodręcząmniete kwestiealena rozwiązaniamuszępocze­kaćjeszczedziałdy­wagac­jefilozoficznezbig­niewmałecki wieczność per­spek­ty­waper­spek­ty­wa by­tuby­tu bezbez dnidni godzingodzin sekundsekund pra­capra­ca motywujemotywuje bobo ma­myma­my małomało czasuczasu bezbez cza­sucza­su pra­capra­ca nie ma powabunie ma powabu re­lac­jere­lac­je przy­jacieleprzy­jaciele marzeniamarzenia brakbrak poczu­ciapoczu­cia upływuupływu czasuczasu wszys­tkowszys­tko zmieniazmienia real­nereal­ne sta­je sięsta­je się nieral­nienieral­nie możliwemożliwe nieosiągal­nenieosiągal­ne osiągal­neosiągal­ne prawdziwieprawdziwie życieżycie bezbez limitulimitu in­nain­na for­mafor­ma nasze­gonasze­go bytubytu czyczy będziemybędziemy zwie­dzaćzwie­dzać in­nein­ne galaktykigalaktyki byćbyć możemoże wszys­tkowszys­tko będziebędzie w za­sięguw za­sięgu rękiręki jakjak to wszys­tkoto wszys­tko będziebędzie dręcządręczą mniemnie te kwestiete kwestie aleale na rozwiązaniana rozwiązania muszęmuszę pocze­kaćpocze­kać jeszczejeszcze ****** działdy­wagac­je filozoficznefilozoficzne ****** zbig­niewzbig­niew małecki wieczność per­spek­ty­wa by­tuper­spek­ty­wa by­tu bezby­tu bez dnibez dni godzindni godzin sekundgodzin sekund pra­casekund pra­ca motywujepra­ca motywuje bomotywuje bo ma­mybo ma­my małoma­my mało czasumało czasu bezczasu bez cza­subez cza­su pra­cacza­su pra­ca nie ma powabupra­ca nie ma powabu re­lac­jenie ma powabu re­lac­je przy­jacielere­lac­je przy­jaciele marzeniaprzy­jaciele marzenia brakmarzenia brak poczu­ciabrak poczu­cia upływupoczu­cia upływu czasuupływu czasu wszys­tkoczasu wszys­tko zmieniawszys­tko zmienia real­nezmienia real­ne sta­je sięreal­ne sta­je się nieral­niesta­je się nieral­nie możliwenieral­nie możliwe nieosiągal­nemożliwe nieosiągal­ne osiągal­nenieosiągal­ne osiągal­ne prawdziwieosiągal­ne prawdziwie życieprawdziwie życie bezżycie bez limitubez limitu in­nalimitu in­na for­main­na for­ma nasze­gofor­ma nasze­go bytunasze­go bytu czybytu czy będziemyczy będziemy zwie­dzaćbędziemy zwie­dzać in­nezwie­dzać in­ne galaktykiin­ne galaktyki byćgalaktyki być możebyć może wszys­tkomoże wszys­tko będziewszys­tko będzie w za­sięgubędzie w za­sięgu rękiw za­sięgu ręki jakręki jak to wszys­tkojak to wszys­tko będzieto wszys­tko będzie dręcząbędzie dręczą mniedręczą mnie te kwestiemnie te kwestie alete kwestie ale na rozwiązaniaale na rozwiązania muszęna rozwiązania muszę pocze­kaćmuszę pocze­kać jeszczepocze­kać jeszcze ***jeszcze *** działdy­wagac­je filozoficzne ***filozoficzne *** zbig­niew*** zbig­niew małecki