Wiedza jest energią naszych czasów, ropą naftową naszego pokolenia.


wiedza-jest-energią-naszych-czasów-ropą-naftową-naszego-pokolenia
bernard tapiewiedzajestenergiąnaszychczasówropąnaftowąnaszegopokoleniawiedza jestjest energiąenergią naszychnaszych czasówropą naftowąnaftową naszegonaszego pokoleniawiedza jest energiąjest energią naszychenergią naszych czasówropą naftową naszegonaftową naszego pokoleniawiedza jest energią naszychjest energią naszych czasówropą naftową naszego pokoleniawiedza jest energią naszych czasów

Orłem naszych czasów jest bocian.Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów.Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier.Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy.Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał.nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud