Wiedza jest energią naszych czasów, ropą naftową naszego pokolenia.


wiedza-jest-energią-naszych-czasów-ropą-naftową-naszego-pokolenia
bernard tapiewiedzajestenergiąnaszychczasówropąnaftowąnaszegopokoleniawiedza jestjest energiąenergią naszychnaszych czasówropą naftowąnaftową naszegonaszego pokoleniawiedza jest energiąjest energią naszychenergią naszych czasówropą naftową naszegonaftową naszego pokoleniawiedza jest energią naszychjest energią naszych czasówropą naftową naszego pokoleniawiedza jest energią naszych czasów

Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów. -Maria Dąbrowska
pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-naszych-czasów
Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. -John Patrick
oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy. -Tennessee Williams
rzeczywiś-poeci-naszych-czasów-znajdują-ę-w-agencjach-reklamy
Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał. -Alan Rickman
przek­ństwem-naszych-czasów-jest to-że wy­magają-od ciebie-byś-w wieku-16 lat-wie­dział-co chcesz-ro­bić-w życiu