Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach.


wiedza-jest-potęgą-przede-wszystkim-wiedza-o-innych-ludziach
ethel watts mumfordwiedzajestpotęgąprzedewszystkimwiedzainnychludziachwiedza jestjest potęgąprzede wszystkimwszystkim wiedzawiedza oo innychinnych ludziachwiedza jest potęgąprzede wszystkim wiedzawszystkim wiedza owiedza o innycho innych ludziachprzede wszystkim wiedza owszystkim wiedza o innychwiedza o innych ludziachprzede wszystkim wiedza o innychwszystkim wiedza o innych ludziach

Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą.Wiedza to potęga.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim wad własnych.