Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.


wiedza-którą-ę-tylko-obrasta-niczego-w-człowieku-nie-zmienia-albo-zmienia-go-jedynie-pozornie-z-zewnątrz-jedno-ubranie-zmienia-na-inne-ten-zaś
olga tokarczukwiedzaktórąsiętylkoobrastaniczegoczłowiekuniezmieniaalbogojedyniepozorniezewnątrzjednoubranienainnetenzaśktouczypoprzezbraniesiebieprzechodzinieustanneprzemianyponieważwcielaswojąistotętoczegouczyktórą sięsię tylkotylko obrastaniczego ww człowiekuczłowieku nienie zmieniazmienia alboalbo zmieniazmienia gogo jedyniejedynie pozorniez zewnątrzjedno ubranieubranie zmieniazmienia nana inneten zaśkto sięsię uczyuczy poprzezpoprzez braniebranie ww siebieprzechodzi nieustannenieustanne przemianyponieważ wcielawciela ww swojąswoją istotęczego sięsię uczyktórą się tylkosię tylko obrastaniczego w człowiekuw człowieku nieczłowieku nie zmienianie zmienia albozmienia albo zmieniaalbo zmienia gozmienia go jedyniego jedynie pozorniejedno ubranie zmieniaubranie zmienia nazmienia na innekto się uczysię uczy poprzezuczy poprzez braniepoprzez branie wbranie w siebieprzechodzi nieustanne przemianyponieważ wciela wwciela w swojąw swoją istotęczego się uczy

Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi.Ucz się czekać, bo albo zmienią się rzeczy, albo twoje serce.Terror jest zawsze ten sam, zmienia się tylko jego pseudonim.Ko­biety- za­nim się zas­ta­nowią czy coś chcą mi­jają wieki, a jak już wiedzą, że chcą, wszys­tko się zmienia i zno­wu jest prob­lem w pos­ta­ci myśle­nia co zrobić… Miłość jest jak liść w lesie - czas ją zmienia, tak jak zima zmienia wygląd lasu.Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość, zmienia nas samych.