Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach.


wiedza-nie-opiera-ę-wyłącznie-na-prawdzie-także-na-błędach
carl gustav jungwiedzanieopierasięwyłącznienaprawdzietakżebłędachwiedza nienie opieraopiera sięsię wyłączniewyłącznie nana prawdzietakże nana błędachwiedza nie opieranie opiera sięopiera się wyłączniesię wyłącznie nawyłącznie na prawdzietakże na błędachwiedza nie opiera sięnie opiera się wyłącznieopiera się wyłącznie nasię wyłącznie na prawdziewiedza nie opiera się wyłącznienie opiera się wyłącznie naopiera się wyłącznie na prawdzie

Żadna firma nie posiada ani czasu, ani środków niezbędnych do uczenia się wyłącznie na własnych błędach.Autorytet kierownika nie opiera się wyłącznie na jego kwalifi­kacjach zawodowych i wiadomościach fachowych, lecz również na umiejętnościach kulturalnego zachowania się i pozyskania sza­cunku u ludzi.Mężczyźni w swej próżności także w In­terne­cie, chcą być zacze­piani wyłącznie przez piękne kobiety.Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.Nieżonaci znacznie więcej wiedzą o kobietach niż żonaci; inaczej także byliby żonaci.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.