Wiedza o naszej wiedzy jest filozofią: pokora i przypuszczenie gdzie ona się kończy - religią.


wiedza-o-naszej-wiedzy-jest-filozofią-pokora-i-przypuszczenie-gdzie-ona-ę-kończy-religią
rahel varnhagen von ensewiedzanaszejwiedzyjestfilozofiąpokoraprzypuszczeniegdzieonasiękończyreligiąwiedza oo naszejnaszej wiedzywiedzy jestjest filozofiąpokora ii przypuszczenieprzypuszczenie gdziegdzie onaona sięsię kończykończyreligiąwiedza o naszejo naszej wiedzynaszej wiedzy jestwiedzy jest filozofiąpokora i przypuszczeniei przypuszczenie gdzieprzypuszczenie gdzie onagdzie ona sięona się kończysię kończywiedza o naszej wiedzyo naszej wiedzy jestnaszej wiedzy jest filozofiąpokora i przypuszczenie gdziei przypuszczenie gdzie onaprzypuszczenie gdzie ona sięgdzie ona się kończyona się kończywiedza o naszej wiedzy jesto naszej wiedzy jest filozofiąpokora i przypuszczenie gdzie onai przypuszczenie gdzie ona sięprzypuszczenie gdzie ona się kończygdzie ona się kończy

Gdzie jest mądrość? Zagubiła się w wiedzy. A gdzie wiedza? Utonęła w morzu informacji.Filozofia - najbardziej fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje; ustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności - usytuowane między mądrością bogów i głupotą głupców. . . wiedząc, że nic się nie wie.Filozofia nie jest Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością Pokora jest bramą prawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania.Życie to misja. Każda inna definicja życia jest fałszywa i prowadzi tych, którzy ją wyznają, na manowce. Religia, nauka, filozofia, chociaż nadal różnią się w różnych punktach, zgadzają się, że każde istnienie jest celem.