Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej STOSOWANIE. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz.


wiedza-sama-w-sobie-nie-żadnej-wartoś-cenną-czyni-ją-jej-stosowanie-innymi-słowy-świat-nie-odpłaca-ci-za-to-co-wiesz-Świat-odpłaca-ci-za
les giblinwiedzasamasobienieżadnejwartościcennączynijejstosowanieinnymisłowyświatodpłacazatocowieszŚwiatrobiszwiedza samasama ww sobiesobie nienie mama żadnejżadnej wartościcenną czyniczyni jąją jejjej stosowanieinnymi słowyświat nienie odpłacaodpłaca cici zaco wieszŚwiat odpłacaodpłaca cici zaco robiszwiedza sama wsama w sobiew sobie niesobie nie manie ma żadnejma żadnej wartościcenną czyni jączyni ją jejją jej stosowanieświat nie odpłacanie odpłaca ciodpłaca ci zaŚwiat odpłaca ciodpłaca ci za

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.Każda chwi­la przeżywa­nia piękna jest bez­cenna. Świat na pew­no nie jest tyl­ko tym, co widzi­my na co dzień. Praw­dzi­wy świat mu­si is­tnieć, jes­tem te­go pewna. Praw­dzi­wy świat, który is­tnieje za ściana­mi te­go świata i prześwieca przez nie, jak za­palo­na świeca przez lampion.Już sama obecność jednego dobrego człowieka czyni świat weselszym i piękniejszym.Młodość jest wartością samą w sobie czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona - samowystarczalna.Jeśli robisz tylko to, co wiesz, że możesz zrobić - nigdy nie robisz zbyt wiele.A jednak jest faktem, że człowiek poza sferą pracy zawodowej jest niezmiernie mało zdyscyplinowany. Kiedy nie pracuje, chce leniuchować, leżeć sobie nic nie robiąc, lub innymi słowy