Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie - oto prawdziwa wiedza.


wiedzieć-że-ę-wie-co-ę-wie-i-wiedzieć-że-ę-nie-wie-czego-ę-nie-wie-oto-prawdziwa-wiedza
konfucjuszwiedziećżesięwiecowiewiedziećnieczegootoprawdziwawiedzasię wieco sięsię wiewie ii wiedziećsię nienie wieczego sięsię nienie wiewieotooto prawdziwaprawdziwa wiedzaże się wieco się wiesię wie iwie i wiedziećże się niesię nie wieczego się niesię nie wienie wieoto prawdziwaoto prawdziwa wiedzaco się wie isię wie i wiedziećże się nie wieczego się nie wiesię nie wieoto prawdziwa wiedzaco się wie i wiedziećczego się nie wie

Wiedzieć to mieć świadomość, że nic się nie wie - to właśnie znaczy prawdziwa wiedza.Tajemnicą sukcesuj est wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny.Jeżeli mam pi­sać i to mam pi­sać dob­rze i grun­townie, to muszę wątpić, że in­ni wiedzą to co ja wiem, a przy­naj­mniej wiedzą to tak, jak ja wiem. Tyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedzą. Ale za­razem zakładam, że oni to wie­dzieć po­win­ni, i że mogą to wiedzieć.- Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert.Mąż powinien wiedzieć zawsze, co ma jego żona, bo ona sama wie zawsze dobrze, czego nie ma.Nie myśl, że wiesz wszystko. Trzeba naprawdę dużo wiedzieć, żeby zrozumieć jak mało się wie.