Wiel­cy ludzie dos­trze­gają małe rzeczy.


wiel­cy-ludzie-­trze­gają-łe-rzeczy
kossakwiel­cyludziedos­trze­gająmałerzeczywiel­cy ludzieludzie dos­trze­gajądos­trze­gają małemałe rzeczywiel­cy ludzie dos­trze­gająludzie dos­trze­gają małedos­trze­gają małe rzeczywiel­cy ludzie dos­trze­gają małeludzie dos­trze­gają małe rzeczywiel­cy ludzie dos­trze­gają małe rzeczy

Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.Jed­ni dos­trze­gają łzę na tra­wie, drudzy dep­czą czte­rolis­tną koniczynę.Nag­le ludzie pos­trze­gają cię inaczej, a ty na­dal jes­teś ten sam...Mo­je życie to je­den wiel­ki pa­radoks. Chcę jed­ne­go, dos­taję dru­gie, a gdy dos­tanę pier­wsze, myślę o trze­cim. {25.09.2015} Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.W ciem­ności, kiedy oczy nie dos­trze­gają na­wet od­ro­biny światła, naj­le­piej za­palić serce. It is best to light up your heart in dar­kness, when eyes spot no other light.