Wiel­cy ludzie nie rodzą się wiel­ki­mi, tyl­ko się ni­mi stają.


wiel­cy-ludzie-nie rodzą ę-wiel­ki­mi-tyl­ko ę-­mi-stają
mario puzowiel­cyludzienie rodzą sięwiel­ki­mityl­ko sięni­mistająwiel­cy ludzieludzie nie rodzą sięnie rodzą się wiel­ki­mityl­ko się ni­mini­mi stająwiel­cy ludzie nie rodzą sięludzie nie rodzą się wiel­ki­mityl­ko się ni­mi stająwiel­cy ludzie nie rodzą się wiel­ki­mi

Niektórzy rodzą się wiel­cy, in­ni z cza­sem ta­cy się stają.Nie ma wiel­kich ludzi, są tyl­ko wiel­kie konflikty.Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery.Tyl­ko ma­li ludzie boją się o pres­tiż, wiel­cy go mają.Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą.