Wiel­ka dusza po­win­na mieć w so­bie niep­rzeb­ra­ne źródło młodości, która ją ut­rzy­muje zaw­sze młodą i świeżą po­mimo, że zewnętrzna powłoka starze­je się.


wiel­ka-dusza-po­win­na-mieć-w so­bie-niep­rzeb­ra­ne-źródło-młodoś-która-ją ut­rzy­muje-zaw­sze-młodą-i świeżą-po­mimo
malwida von meysenbugwiel­kaduszapo­win­namiećw so­bieniep­rzeb­ra­neźródłomłodościktórają ut­rzy­mujezaw­szemłodąi świeżąpo­mimoże zewnętrznapowłokastarze­jesięwiel­ka duszadusza po­win­napo­win­na miećmieć w so­biew so­bie niep­rzeb­ra­neniep­rzeb­ra­ne źródłoźródło młodościktóra ją ut­rzy­mujeją ut­rzy­muje zaw­szezaw­sze młodąmłodą i świeżąi świeżą po­mimoże zewnętrzna powłokapowłoka starze­jestarze­je sięwiel­ka dusza po­win­nadusza po­win­na miećpo­win­na mieć w so­biemieć w so­bie niep­rzeb­ra­new so­bie niep­rzeb­ra­ne źródłoniep­rzeb­ra­ne źródło młodościktóra ją ut­rzy­muje zaw­szeją ut­rzy­muje zaw­sze młodązaw­sze młodą i świeżąmłodą i świeżą po­mimoże zewnętrzna powłoka starze­jepowłoka starze­je się

Dla prawdziwego rozumienia się serc nie istnieją różnice wieku. Wielka dusza powinna mieć w sobie nieprzebrane źródło młodości, która ją utrzymuje zawsze młodą i świeżą pomimo, że zewnętrzna powłoka starzeje się.Ciało ukocha­nej Ko­biety, to niep­rze­byta dro­ga, która po­mimo upływu lat, zaw­sze będzie zachwycała.Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu Cie­szmy się czer­pać ze stud­ni życia, kiedy jeszcze ma­my siłę by na­bierać źródło szczęścia, bo kiedy sił zab­raknie i źródło niep­rzy­dat­nym się stanie.Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Niep­rzy­jem­ne praw­dy są zaw­sze lep­sze od przy­jem­nych złudzeń.