Wiel­ka dusza po­win­na mieć w so­bie niep­rzeb­ra­ne źródło młodości, która ją ut­rzy­muje zaw­sze młodą i świeżą po­mimo, że zewnętrzna powłoka starze­je się.


wiel­ka-dusza-po­win­na-mieć-w so­bie-niep­rzeb­ra­ne-źródło-młodoś-która-ją ut­rzy­muje-zaw­sze-młodą-i świeżą-po­mimo
malwida von meysenbugwiel­kaduszapo­win­namiećw so­bieniep­rzeb­ra­neźródłomłodościktórają ut­rzy­mujezaw­szemłodąi świeżąpo­mimoże zewnętrznapowłokastarze­jesięwiel­ka duszadusza po­win­napo­win­na miećmieć w so­biew so­bie niep­rzeb­ra­neniep­rzeb­ra­ne źródłoźródło młodościktóra ją ut­rzy­mujeją ut­rzy­muje zaw­szezaw­sze młodąmłodą i świeżąi świeżą po­mimoże zewnętrzna powłokapowłoka starze­jestarze­je sięwiel­ka dusza po­win­nadusza po­win­na miećpo­win­na mieć w so­biemieć w so­bie niep­rzeb­ra­new so­bie niep­rzeb­ra­ne źródłoniep­rzeb­ra­ne źródło młodościktóra ją ut­rzy­muje zaw­szeją ut­rzy­muje zaw­sze młodązaw­sze młodą i świeżąmłodą i świeżą po­mimoże zewnętrzna powłoka starze­jepowłoka starze­je się

Ciało ukocha­nej Ko­biety, to niep­rze­byta dro­ga, która po­mimo upływu lat, zaw­sze będzie zachwycała. -Bruno
ciało-ukocha­nej-ko­biety-to niep­rze­byta-dro­ga-która-po­mimo-upływu-lat-zaw­sze-będzie-zachwycała
Cie­szmy się czer­pać ze stud­ni życia, kiedy jeszcze ma­my siłę by na­bierać źródło szczęścia, bo kiedy sił zab­raknie i źródło niep­rzy­dat­nym się stanie. -kamilka_509
cie­szmy ę-czer­pać-ze stud­-życia-kiedy-jeszcze-­my-łę-by na­bierać-źródło-szczęścia-bo kiedy-ł-zab­raknie-i źródło
Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Niep­rzy­jem­ne praw­dy są zaw­sze lep­sze od przy­jem­nych złudzeń. -John Fitzgerald Kennedy
niep­rzy­jem­ne-praw­dy-są zaw­sze-lep­sze-od przy­jem­nych-złudzeń