Wiel­ka wściekła bu­ra kura zadziobała dziobem szczura. Wtem do staj­ni wparowała, wszys­tkie świ­nie zadziobała. Zadziobała by­ka, konie, cała staj­nia we krwi tonie. Kro­wy w kącie się schowały, ale przyszła także po nie. Gos­po­darza też dorwała i na głowę mu wskoczyła i dziobała go tak długo, że aż w końcu padł chłopina. Kurze na­dal było mało, tym w za­sadzie się rozgrzała. Poszła da­lej szu­kać wrażeń, całą wiochę zadziobała.


wiel­ka-wściekła-bu­ra-kura-zadziobała-dziobem-szczura-wtem-do staj­-wparowała-wszys­tkie-świ­nie-zadziobała-zadziobała-by­ka-konie
moon gwiel­kawściekłabu­rakurazadziobaładziobemszczurawtemdo staj­niwparowaławszys­tkieświ­niezadziobałazadziobałaby­kakoniecałastaj­niawe krwitoniekro­wyw kącie sięschowałyaleprzyszłatakżepo niegos­po­darzateżdorwałana głowęmu wskoczyładziobałago takdługożeaż w końcupadłchłopinakurzena­dalbyłomałotymw za­sadzie sięrozgrzałaposzłada­lejszu­kaćwrażeńcałąwiochęwiel­ka wściekławściekła bu­rabu­ra kurakura zadziobałazadziobała dziobemdziobem szczurawtem do staj­nido staj­ni wparowaławszys­tkie świ­nieświ­nie zadziobałazadziobała by­kacała staj­niastaj­nia we krwiwe krwi toniekro­wy w kącie sięw kącie się schowałyale przyszłaprzyszła takżetakże po niegos­po­darza teżteż dorwaładorwała ii na głowęna głowę mu wskoczyłamu wskoczyła ii dziobaładziobała go takgo tak długoże aż w końcuaż w końcu padłpadł chłopinakurze na­dalna­dal byłobyło małotym w za­sadzie sięw za­sadzie się rozgrzałaposzła da­lejda­lej szu­kaćszu­kać wrażeńcałą wiochęwiochę zadziobaławiel­ka wściekła bu­rawściekła bu­ra kurabu­ra kura zadziobałakura zadziobała dziobemzadziobała dziobem szczurawtem do staj­ni wparowaławszys­tkie świ­nie zadziobałacała staj­nia we krwistaj­nia we krwi toniekro­wy w kącie się schowałyale przyszła takżeprzyszła także po niegos­po­darza też dorwałateż dorwała idorwała i na głowęi na głowę mu wskoczyłana głowę mu wskoczyła imu wskoczyła i dziobałai dziobała go takdziobała go tak długoże aż w końcu padłaż w końcu padł chłopinakurze na­dal byłona­dal było małotym w za­sadzie się rozgrzałaposzła da­lej szu­kaćda­lej szu­kać wrażeńcałą wiochę zadziobała