Wiel­ki po­lityk, tak jak dob­ry do­zor­ca do­mu, wie, że czys­tkę trze­ba ro­bić codziennie. A great sta­tes­man, li­ke a good house­keeper, knows that cleaning has to be do­ne eve­ry mor­ning. (ang.) 


wiel­ki-po­lityk-tak-jak dob­ry-do­zor­ca-do­mu-wie-że czys­tkę-trze­ba-ro­bić-codziennie-a-great-sta­­man-li­ke-a good
autor nieznanywiel­kipo­lityktakjak dob­rydo­zor­cado­muwieże czys­tkętrze­baro­bićcodzienniegreatsta­tes­manli­kea goodhouse­keeperknowsthatcleaninghasto be do­neeve­rymor­ningang wiel­ki po­lityktak jak dob­ryjak dob­ry do­zor­cado­zor­ca do­muże czys­tkę trze­batrze­ba ro­bićro­bić codzienniegreat sta­tes­manli­ke a gooda good house­keeperknows thatthat cleaningcleaning hashas to be do­neto be do­ne eve­ryeve­ry mor­ningtak jak dob­ry do­zor­cajak dob­ry do­zor­ca do­muże czys­tkę trze­ba ro­bićtrze­ba ro­bić codzienniea great sta­tes­manli­ke a good house­keeperknows that cleaningthat cleaning hascleaning has to be do­nehas to be do­ne eve­ryto be do­ne eve­ry mor­ning

Każda po­ra dnia jest porą dobrą na szarlotkę. Eve­ry ti­me is a good ti­me for a pie. (ang.) Dob­re chwi­le dzi­siej­sze­go dnia są smut­ny­mi wspom­nieniami jutra. The good ti­mes of to­day are the sad thou­ghts of to­mor­row. (ang.) Umiera­nie jest sztuką, tak jak wszys­tko in­ne. Ro­bię to wyjątko­wo dob­rze. Dying is an art, li­ke eve­rything el­se. I do it ex­ceptional­ly well. (ang.) Sze­roki świat jest pełen wiel­kich cier­pień, i wiel­kich ra­dości, mój przy­jacielu. To pier­wsze ut­rzy­ma Cię na właści­wej drodze, a dru­gie spra­wi ze podróż będzie znośna. The wor­ld is full of great pain, and great joy, my friend. The fir­st keeps you on the path of grow­th, the lat­ter ma­kes the jour­ney to­lerab­le. (ang.) Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Gdy­by drzwi per­cep­cji zos­tały oczyszczo­ne, wszys­tko wy­dawałoby się nam ta­kie ja­kie jest - nieskończone. If the doors of per­ception we­re clean­sed eve­rything would ap­pear to man as it is, in­fi­nite. (ang.)