Wiel­kie cha­rak­te­ry, jak la­tar­nie mor­skie, świecą da­leko w ciemności.


wiel­kie-cha­rak­te­ry-jak ­tar­nie-mor­skie-świecą-da­leko-w ciemnoś
karol irzykowskiwiel­kiecha­rak­te­ryjak la­tar­niemor­skieświecąda­lekow ciemnościwiel­kie cha­rak­te­ryjak la­tar­nie mor­skieświecą da­lekoda­leko w ciemnościświecą da­leko w ciemności

La­tar­nie mor­skie są pożyteczniej­sze od kościołów.Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma.Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie.Kto wiel­kie sta­wia kro­ki, da­leko nie ujdzie.Nic człowieka tak nie cha­rak­te­ryzu­je jak rodzaj za­bawy,której szuka In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.)